Eelkesweblok

Thús

 

Eelke Lok is…...

 

….. mei pensioen. Mar noch net útteld. Dus:

Yn te hieren foar sjoernalistiek wurk, mar ek foar it lieden fan foarums

of in deifoarsittersskip. Of it hâlden fan in ynliedinkje.  Ik mei it allegear graach dwaan.

Op de side kontakt stiet hoe’t je mei my yn  kontakt komme kinne.

Op de side ikke stiet wa’t ik bin.

En op de siden kollums stean myn kollums sa’t ik dy no woansdeis en sneons hâldt foar Omrop Fryslân Radio.

Op de side Groot Sneek stean de kollums dy’t ik skriuw, ien kear yn de moane, foar it blêd Groot Sneek.

Lyksa fansels dy fan Groot Heerenveen

Yn de rybryk Fryslân stean de kollums dy’t ik skrtiuw foar it histoaryske tiidskrift Fryslân fan it Keninklik Frysk Genoatskip foar skiednis en kultuer.

Ik bin ek ree om it tal pagina’s te te fergrutsjen….


 

Op dei dat ik mei pensioen gie, septimber 2015, hat Gurbe Douwstra dit liet song op de musyk fan Old and wise fan the Alan Parsons Project. Gurbe en Bart Kingma stean foar de wurden, dy’t de geast fan dizze webside fertelle.

 

Ald en wiis

 

Sa fier as myn eachweid rikke kin

sjoch ik dat ‘k nea allinnich bin

En oan wa’t ik ea ferliet, wol ‘k ien ding noch wol kwyt

Ik diel noch al myn Lok mei jim

myn leafde en myn striid

 

En aansen bin ik âld en wiis

Sil it soer my net mear smeitsje

Kin de stoarm my net mear reitsje

En wa’t aanst, op in diiz’ge dei

My ris freget: ‘hiesto freonen?’

Dan witst it al, do wiest in freon fan my

En myn eagen ljochtsje yn it griis

want ik bin âld en wiis

 

Sa fier as myn eachweid rikke kin

sjoch ik dat ‘k nea ferjitten bin

En oan wa’t my aanst ferliest, wol’k ien ding noch wol kwyt

Jim hâlde altyd wat Lok by jim

yn jim leafde en jim striid

 

En aansen bin ik âld en wiis

Kin de hjerst my goed fermeitsje

want de stoarm sil my net reitsje

En wa’t aanst, op in diiz’ge dei

Dy ris freget: ‘hiesto freonen?’

ûnthâld dan goed, do wiest in freon fan my

As myn eagen dôvje yn it griis

dan bin ik âld en wiis

 

Sa fier as myn eachweid rikke kin