Eelkesweblok

Een reactie plaatsen

04 04 2018

Beskamsum

Boargemaster Van de Nadorf fan Weststellingwerf hat by de ynstallaasje fan syn nije ried sein dat se ophâlde moatte mei populisme. Mar dat dienen se krekt net. Se reagen de grutste partij dêrre, de SDW, oan de kant. Dy mei fan alle oaren net begjinne te formearjen. Dat komt omt de PvdA yn dy kombinaasje sit. En yn Denemarken mei de PvdA-ers populist wurden wêze, hjir predikje Wilders en Baudet noch wat oars. De VVD Weststellingwerf folget. Beskamsum.

We krije oeral wrâldferneamde ynformateurs. Achtkarspelen moast sels efkes wachtsje, want Joop Atsma siet noch by de Matthäus Passion  yn Leipzig. Mar it is dochs hiel simpel? Of sa’t boargemaster Tjeerd van der Zwan fan Hearenfean seit, transparant. Hy bedoelt dat se neat ôfprate hoege, alles gewoan oan de boarger freegje. Alles duorret dan wol tsien kear sa lang, mar dan hoech je yn elk gefal gjin hotemetoten by de formaasje. Want dat je soks sels net kinne is beskamsum.

Elkenien fynt it moai dat Lutz Jacobi direkteur fan de Waadferiening wurdt. Se hoecht inkeld de drones boppe it Waad noch mar del te sjitten. Fierder is it dêr wol klear. Kin se de Iselmar der net bý dwaan? Gjin fiskers, gjin fisk, gjin Doede mear. En dy ferdomde wynmûneparken. En in sânofgraving  by Rotterdamse Hoek yn it Fryske sicht mei in ultragrut wurkeilân. Lis dêr gewoan in pear baggerskippen del, sa’t we altyd dien ha. Dit is beskamsum.

It smyt ommers ek noch hast neat op. Watte, we ha hielendal gjin ferlet fan jild hjirre. We ha Lykele Jansma yndertiid foar idioat útmakke doe’t hy Frysk jild útjaan woe en no slaan Ferd en Sytske Fryske fiifkes. Dy kin je inkeld mar mei karnafal yn Blauhûs (Fifkesryk)  útjaan. We liene grouwélich jild oan Seelân, teminsten at Brok dêr ternei mei bestjoere mei. Immen hat op de Ofslútdyk 81 miljoen ferlern. Foardat immen wat sein hat hat Fryslân it al yn de slûs fan Koarnwertersân kwakt. Oer de miljoenen dy’t noch yn de Blokhûsbak stutsen wurde moatte wurdt loftich hinne fytst. En at Jehannes Kramer efkes súnich oan wol mei it oankeapjen fan fûgeltsjelân krijt hy in moasje fan ôfkarring oan de broek. Allegearre beskamsum.

Mar we ha net in sint oer foar in blêd fan de Ried fan de Fryske beweging. Wurdt in heal jier letter. En dan noch, nimmen wol meibetelje. Dat komt fansels om it in soarte Frysk en Frij wurde moat,  en dêr lizze noch in soad oer yn betizing. Mar we moasten al dy Dutsers dy’t mei de Peaske kamen wol fertelle wat Frysk no krekt is. Mar de arke yn de Prinsetún wêr’t se yn moasten omt it bûten sa stonk fan harren eigen Peaskebulten, wie lek en sonk. Dat it Frysk fertuteazet is net sa slim, mar in sinkend skip yn  Fryslân is beskamsum.

Yndertiid fertelde gemeente De Fryske Marren de befolking fan Balk oer it AZC. Mei in efter de doar steande boargemaster Aalberts en in swijende wethâlder Durksz dy’t gjin fraach beanderje koe oer de needssaak fan sa’n AZC. No wit we, as sa faak, dat earder beslissingen toetse wichtich is. It AZC moat no wer fuort. Beskamsum, seker foar de minsken dy’t dêr wenje.

At der yn Noardeast-Fryslân in soad stellen wurdt grypt de plysje net yn, mar set matrixbuordsje by de dyk. Ik zeg het toch weer hoor. De mûle bruts ús iepen. Beskamsum.

Mar it meast beskamsum wie dy direkteur fan it Drachtster sikenhûs.   Dy gie fuort. Dan komt der in ferhaaltsje yn de krante. Dêr stiet yn syn sikenhûs ideaal wie en dat de oaren net doge. Hy wol yn hiel Fryslân noch mar twa spoedeaskjende helpen ha. Fjouwer kin we hjir net yn stân hâlde. Seit hy. Snits doocht net, Hearrenfean doocht net…. En eins kin we ek bêst sûnder de Dokkumer Sionsberg. Seit hy. Sokken witte dus hielendal neat fan it Fryske plattelân. Ha noch noait mei de auto fan Blauhûs nei Gaast hoechd. De arrogânsje fan sok  altyd better wittend folkje is o sa beskamsum.

Ik bin bllid dat it maaitiid is en de brêgen wer iepen binne. Yn Fryslân bart der no sân moanne neat mear. Kin je je ek net ergerje. Hearlik.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s