Eelkesweblok

Een reactie plaatsen

20 02 1029

Hynder

Ik kin der neat oan dwaan, mar we moatte it efkes oer de Ljouwerter Krante ha. Eartiids hienen se deryn njonken ferslaggen en ynterfjoes ek noch swiere kommintaren. Evenhuis, Noordmans en Ten Cate  skôgen de wrâld. Mar yn de oare stikken stie nea in miening fan de sjoernalist. Inkel de sportferslachjouwer mocht skriuwe dat PSV jusjes better fuotballe as Hearrenfean. Mear net. Tsjintwurdich skriuwe sjoernalisten gewoan dat de sânwinning net trochgean moat. Kommintaar yn it ferhaal.

Je ha ek columns. Dêryn kin súntsjes jittik miegd wurde. Ik mocht it sels ek in jier as acht dwaan yn de Ljouwerter. Hearlik. Je tinke sels dat it goed is, omt je ommers alles better witte as wa dan ek. En soms is dat ek sa: Jantien har lânskipspine kaam yn it Wurdboek.

Nij yn de Ljouwerter Krante bin tsjintwurdich de analyses. Hartstikke goed as tsjinwicht tsjin flechtige soasiale media. Alles op in rychje. Bygelyks oer de sitewaasje by Hearrenfean of yn de Fryske Marren. Gjin mieningen, feiten.

Sneon wie der ek sa’n analyse. Mar dat like mear op in fonnis yn de Frânske revolusje. Deputearre Sietske Poepjes har holle lei op it hakblok. Ja, ik wit in hiel soad saken fan Sietske Poepjes weryn dat terjochte wêze soe, nim allinnich mar it meidwaan oan Heel Holland Bakt. Mar de Ljouwerter wie fallen oer dat Sietske sein hie dat at de provinsje earder yngrepen hie, it finansieel debakel fan de fonteinen net sa grut west hie.

Sjoch, yn maaie 2017 hat Sietske de fonteinen nei har talutsen omt de kulturele haadstêd fan alle finansiële saken in potsje makke hie. Der moast doe noch in miljoentsje foar de fonteinen komme. Sietske hat 230.000 ophelle. Dan is it toch logysk dat je sizze at je earder begûn wienen, dat it dan mear west hie. De Ljouwerter neamde dat  in snear.

Je meie bêst sneare dat snearen ferkeard binne, mar dan moatte it wol snearen wêze. Hoe’t je ek oer alles tinke, at de provinsje en gemeente alles net út hannen fan kulturele haadstêd skuord hiene wie alles nei de barrysjes gien. Sietske koe net oars.

Dat fonteinegedoch hie fansels noait wêze moatten. Ja, der bin in soad lju by lâns reizge fan ’t simmer en o wat sil we dûnsje om dy befêrzen izeren platen yn Dokkum. Oer in heal jier skat ik. Likegoed fine de measte minsken de fonteinen prutswurk oant net bysûnder. Elkenien fynt it te djoer. It hie net hoecht. Wy binne net in folk foar sok útwrydsk gedoch.

Mar ta myn ferbjustering skreau de Ljouwerter juster oer in hynder by de Ofslútdyk. Dat plan wie der al, mar wy tochten dat sjoen de fonteineskiednis dit wol ûnderyn in laad kaam wie. Nee, in nije stichting sloech swee. It hynder moat 28 meter heech wurde, en as in soarte fan Frijheidsbyld by it sjauffeurskafee fan Surich stean. No komt der noait mear ien oer de Ofslútdyk, mar je kin it fanút Noardhollân al sjen.

Dêr wennet Cees Roozemond, en dy is foarsitter. Hy hat sein dat it hynder der altyd komt, al moat hy it sels ek boue. No kin Cees it wurd sels wol goed, want hy hat himsels as stiftingsfoarsitter earst sels as foarsitter fan de Ried fan Kommissarissen en letter sels as direkteur fan SC Hearrenfean beneamd. Dy kin alles sels.

Ach en dan moat der ek noch in miljoentsje by, dus sis mar 3,5 miljoen moat se ha. Wêr’t dat jild weikomme moat? Sponsorje fansels. At je as bedriuw oan de nije Ofslútdyk wurkje, moat je as straf dat hynder sponsorje. En wy, hè. Der sil wol in tolhek op de Ofslútdyk komme wêr’t wy ryksdaalderkes oan it hynder fuorje. Of je sjogge wol, boue sa’n ding en dan is der gjin jild genôch. En dan stiet Cees op de stoepe fan it Provinsjehûs.

Mar dêr is Sietske ek noch. Want de Ljouwerter kin mei harren antiferkiezingskampagne wol besykje har fuort te krijen, mar dat ha’k no rjochtbreide. En Sietske seit dan tsjin Cees, at der no ek noch wat wetter út dat hynder komt, dan betelje ik it wol. Want oars stiet der yn de Ljouwerter dat de provinsje ek wolris byspringe kinnen hie.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s