Eelkesweblok

Een reactie plaatsen

06 03 2019

Sinleaze reis

Jehannes Kramer wol elk jier 200.000 guozzen ôfsjitte. Dan bliuwt hy in freon fan de boeren. Net elk steatelid is it mei him iens. Dy twifelje. Se soenen it nei twa jier wol wer efkes besjen wolle. Mar ja, Jehannes wol dêr noch fjouwer jier sitte, en dan pas op’e nij besjen. Dat past de boeren ek better.

Twifelers tsjin boeren yn de steaten. Rini van der Zanden, it Fryske Partij voor de Dierenfroutsje, hie de beslissende stim. Want it wie 20/20. En doe wie se sa senuweftich, dat se per ûngelok tsjin sei. Ek al omt je as PVD-er faak tsjin oerheidsfoarstellen binne. Sa waard it, tsjin wat se woe, fjouwer jier.

Polityk is fan 2019, stimmen fan 1848. Je kin it net feroarje. Dat dogge se foar it oare oeral wol. Inkeld net yn it fundamentalistyske Fryslân. Nee, sei Arno Brok, Rini mei net noch in kear stimme. Dy oare 20 ha har ek net holpen, want dy hienen de jas al oan. It makket nammentlik allegear net safolle út, want dy guozzen gean toch fuort mei al dat gesjit. Mar it bliuwt formalisme. En dêr diene se Rini sear mei, want it bin 400.000 mear deade guozzen.

Soks moat oars. Dat kin, want we ha 20 maart ferkiezings fan provinsiale steaten. Ek foar it wetterskip Fryslân trouwens. Fan it wetterskip wit je net folle. De listlûkers fan dy ferkiezingen stiene sneon yn de Ljouwerter, mar ik koe der net iens safolle fan. Se ha blykber ek neat te sizzen, want it wetterskip hat 7,4 miljoen tefolle fergriemd. Dus it wurdt tiid dat we dêr ek efkes goed oer stimme. Mar dat docht 30 persint fan jim fêst wol.

Op dy 20ste maart geane de beide ienige mannen wêr at we net op stimme hoege op paad. Kommissaris Arno Brok en dykgraaf Paul van Erkelens. Dy gean dy stimmingsdei by alle 18 gemeenten lâns. Se begjinne moarns ierenbetiid op Flylân en sille de jûns wol yn Ljouwert einigje, want dan moat Brok de provinsiale útslach foarlêze by Omrop Fryslân.

Se bliuwe oeral in kertier. 18 kertier is 4,5 oere. Bliksems, dan moat se tuskentiids oanfege. Fan Starum nei Lauwerseach is oardel oere en fjouwer snelheidsbekeuringen. Ik tocht earst noch mei de boat, mar dat kin net. Helikopterwurk nei de eilannen. En op de wâl moat Max Verstappen syn wein brûkt wurde, oars rêdde se it net.

Benammen net omt oeral de boargemasters yn it ketling ree stean om de beide keningen te ûntfangen. En al dy dwaze heale en hele politisi yn reade, blauwe en koskitengriene jaskes dûnsje der ek omhinne. Want ja, oeral soeme de kamera’s en moat der fansels noch efkes reklame makke wurde. En hee Brok hjir is in stikje appelgebak, dat hat Sietske noch makke foarige wykein en Paul moat jo net efkes in jonkje ha, dat heart toch yn it wetterskip. Dat rêdde se noait yn in kertierke.

En wêrfoar? Gean jo en ik nei de stimbus omt Brok en Van Erkelens in kertierke del komme? Nee fansels. Sterker, ik wol wol graach witte wannear at se komme, dan kom ik dan net. Stimme is efkes twa krúskes sette en wer gau oan it wurk.

In folslein sinleas o heden dus. En wat kostet dat wol net. Ik ha’t besocht út te rekkenjen, mar wy kinnne ús der gjin foarstellling fan meitsje. Te djoer. Te sinleas. Bliuw tús.

Miskien kin Arno en Paul dan tegeare ris neitinke oer hoe’t je minsken dy’t krekt senuweftich ferkeard stimme dochs respektfol behannelje kinne. Bygelyks sa’t it oeral bart: sil we it noch efkes oer dwaan? Dan praat der noait wer ien oer. No kaam frou Rini folop yn it nasjonale byld, en foar my wie dat elke kear fan: hienen jim dêr yn Fryslân no net better mei rêdde kinnen?

En Arno en Paul tink ek ris nei oer jim twa organisaasjes provinsje en wetterskip dy’t har beide like drok mei wetter dwaande hâlde. Altyd alles dûbeld op. En meastal is der ek noch in gemeenteman by. Trijedûbeld. Sinleas. Sko dat ris yn elkoar en sjoch dan hoefolle sinten at dat wol net skilt. Dan mei jim dêrfoar tegeare wol in kear nei Flylân. Mei de gewoane boat.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s