Eelkesweblok

Een reactie plaatsen

20 03 2019

Oars

Ik toch earst dat ik it hjoed net oer de ferkiezings ha woe, want de harkers wurde de hiele dei suver omfier blaast troch allegear ferslachjouwers dy’t absoluut net witte wat se freegje moatte. Oan stimmers, politisi, stimburofoarsitters

Stimburofoarsitters? Ho. Hjir yn de Gaastmar gean ik aanst te stimmen. En de foarsitter fan it stimburo dêr is Cees van Mourik. Eardere VVD-er, oergien nei de FNP. Dêr provinsiaal foarsitter fan wurden. Dy’t al sein hat, dat at it net goed giet mei de FNP hjoed, dat hy dan wer ophâlde sil. Wy ha ôfpraat as Gaastmarders dat at we yn it hokje stean en we stimme gjin FNP, dat we dan roppe “kinst wol nei hûs Cees”.

Stomme ferkiezings. Yndertiid hat Johan Rudolf Thorbecke it allegear krekt ferkeard dien. Doe wie it wol moai. Hy hie as Swollenaar fansels de regio wat omheech lutsen. Sa waarden de provinsiale steateferkiezings …  ja dêr sit ik. Wat is it Fryske wurd foar getrapte ferkiezings. Getrapt. Trape? Nee dat dogge se by Hearrenfean njonken de bal. Eeh …….Trept? Leidere? Nee, eeh …….  Wy ha der gjin wurd foar. Friezen hâlde net fan getrapt. Rimmer Mulder hie de oplossing, hy hat der yn de Ljouwerter in hollânsktalich stikje oer skreaun.

Getrapte ferkiezings hâldt yn dat je op in partij stimme yn Fryslân en dat dy lju dy’t yn de steaten komme dan wer stimme op earste Keamerleden. Rimmer Mulder neamt dat útgongspunt fan Thorbecke ûnsin. Hy hat gelyk. De kampagnes foar hjoed ha ek sjen litten dat it ek folslein twa ferskillende wrâlden binne.

Tagelyk moat je de âlde Thorbecke ek wat yn eare litte: it moat wol wat de fine fleur fan Nederlân wêze dy’t de Earste Keamerleden beneame, want oars wurdt it krekt sa’n soadsje as yn de Twadde Keamer. Mar it gedoch dat aanst de FNP-stimmen yn Fryslân foar de Earste Keamer miskien wol it alderwichtichst binne foar hoe’t it yn it lân fierder giet, dat is yndied ûnsin.

It is in ellenlange diskusje. Dy’t nea ta in ein komme sil. Omt we it moarn wer fergetten binne dat we der hjoed lêst fan hienen. It is in selde diskusje as oer wintertiid of simmertiid. Dy ha we ek noch altyd beide. Sa sil it by dizze provinsiale ferkiezings ek moatte. Mar dan net mear getrapt. Elkoar oanfullend eins. Twa stimbiljetten.

Op de iene it provinsiale ferhaal. Kin dy listen ek wat oanpast wurde want de boppesten fan de Fryske listen hoege dan net mear yn steat te wêzen de goeie krúskes by de goeie Earste Keamerlju te setten. Want we ha dernjonken folweardige Earste Keamerferkiezings. Net elkenien sil it dwaan, mar dêr moatte de partijen dan wol de earbiedweardige lju op hun list sette, dy’t sjen kinne at de wetten fan de Twadde Keamer wol doge en oerien komme mei harren gewisse.

Dan soene je sizze kinne, dat dogge we op twa ferkiezingsdagen. Foar de kampagnes, it byld nei de minsken ta, soe dat logysker wêze. Mar nóch in ferkiezingsdei? Wurdt neat. Sjoch mar aanst yn maaie. By de Europeeske ferkiezings bliuwt der mar tsien persint oer. En dat bin dan meast ek noch de hjir hinne emigrearde Britten.

Ien dei. De lju dy ‘t inkel mar provinsiaal tinke en stimme wolle, bin der dan toch. En dy lju dy’t inkeld mar yn kleurde jaskes fan harren partij omrinne, dy dogge it Fryske ferhaal der by. Mar dan kin je ek provinsiaal op de iene partij stimme en lannelik op in oaren. Dan bepale jo sels wêrop at je stimme by de Earste Keamer, en wurdt dat net bepaalt yn de achterkeamerkes fan de FNP of Provinsiaal Belang of sa.

Trouwens net twa stimbiljetten, mar trije. Wetterskip Fryslân. Dêr soene dan gjin partijen op stean moatte, mar minsken. Behear fan wetter is net politiek, dat is in mienskiplik belang. Kin we dan net beter efter de kompjoeter stimme at we dochs dwaande binne ús medisinen of boartersguod te bestellen? Nee, dat kin hjir wis net, want yn Fryslân kin we dêr net mei omgean. We sitte hjir mei de measte gatten yn it dataferkear.

Gesellich. Gewoan nei it stimburootsje. Nei Cees van Mourik. Bin benijd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s