Eelkesweblok

Een reactie plaatsen

10 04 2019

Harry

Harry van der Molen is Twadde Keamerlid foar it CDA. Hy hat optheden ek noch in bybaantsje: hy moat in kolleezje fan deputearre steaten foar Fryslân yn elkoar prutse. Ta myn ferwûndering docht hy dat der mar wat njonken.

Want Harry is in o sa drok man. Doe’t hy dat bybaantsje al hie, wie hy yn de Twadde Keamer likegoed noch warber om in gebarentolk by parsekonferinsjes fan de oerheid te krijen. Dat moat ek, al bin ik no al wis dat der gjin gebarentolk by de parsekonferinsje oer it nije Fryske kolleezje wêze sil.

Harry wie ek dwaande mei in oanpast OZB-taryf foar sportferienings en Fryske doarpshûzen. Hy siet der ek oer yn dat frijwilligers fan de Oranjeferienings der mei ophâlde, omt syn oerheidsmaten allegear  drege rigeltsjes betocht ha. Hy makket him ek ôfgryslik drok oer dat hy net oer de Ofslútdyk nei de Keamer fytse kin. Hy hat elke dei wol in fraach oan ien of oare minister.

Harry hie ferline wike ek noch geweldige diskusjes. Hy fynt dat polityke partijen net in omrop oprjochtsje meie. En dat wylst de NCRV/KRO fan it CDA is, de AVRO/TROS fan de VVD en BNN/Vara fan de PvdA, de EO fan de ChristenUnie. Dat mei fan Harry dan wol wer. Mar it liket dat Harry yn de Fryske tuskentrochjes leard hat dat dy Hiddema fan Foarum sa gau as mooglik in eigen Holwerter omrop ha wol. Dat mei wer net. It liket my swier in ûnderskied te meitsjen yn wat wol en wat net mei, mar ik ha in radio en telefyzje mei in útknop, dus it kin my net in moer skele. Mar Harry wit dat de media de ferkiezings bepale. Dat de wrâld oars en transparant wurden is.

Harry is net tansparant. En soe gjin tiid ha moatte foar al dat Keamergedoch; hy moat ommers dei en nacht dwaande wêze sa gau mooglik in nij kolleezje te meitsjen. De ferkiezings ha ommers opsmiten ha dat it hjoeddeiske kolleezje net doocht. Mar hy fertelt ús neat.

Dus ik twittere: wat bard der no yn Fryslân Harry, moat wy mar wachtsje? Harry twittter binnen it oere werom en sei dat myn libben inkeld bestiet út it ôfwachtsjen wat der bard en dat ik der dan pas wat fan fine mei. Oftewol: bek hâlde, oant ik fertel wat we yn dy efterkeammerkes beslikke ha. Ik siet ik ferslein op de stoel. Selden krij je sa’n klap foar de harsus.

Lokkich bestiet Atze Jan de Vries fan de Ljouwerter Krante. Dy hat der ek it mier oan dat alles sa hûden en tsjuster bard. Mar hy wit ek dat it gjin doel hat Harry te folgjen, want dy is inkeld dwaande mei gebarentolken, dy’t fertelle dat je net fytse kinne op de Ofslútdyk.

Nim no Wiegel. Dy docht it selde wurk as Harry yn Súdhollân. Hy jout parsekonferinsjes. Harry stjoerde inkeld ien fotootsje dat hy oan in tafel sit njonken in famke mei in laptopke. It ienige wat Atze Jan te hearen krige wie, dat der no praten wurdt mei fiif partijen, wêr’t dan fjouwer útrolje moatte. Dat koe net oars as bekind wurde, want Grien Links en de ChristenUnie dienen ynienen net mear mei en at je net mear meidogge dan mei je de mûle wer iepen dwaan.

Dat mei ik dus net fan Harry. Mar ik doch it lekker wol. Bêste Harry: Fryslân hat neat oan in rjochts moterblokje CDA/Foarum/VVD mei  oanhingweintsje FNP, dat net iens hingje bliuwt at se in kear goed nei har eigen programma sjogge. Nee, Harry: Fryslân hat behoefte oan in goed gearwurkjend ploechje dat wurket oan in kompromis tusken rûchwei sein ekonomysk en lânskiplik tinken. Dat is by it wetterskip Fryslân alhiel net slagge. Te mear reden foar dy om it wol goed te dwaan.

Dus CDA/PvdA/VVD/FNP. Want Foarum tinkt net om de mienskip, inkeld om harsels. Sjoch Harry: ik ha ek leaver Grien Links as de VVD. Ofsjoen dat it krekt ien te min is, mar wat je wolle docht der net ta. Wat nedich is, is folle wichtiger. Want at we it net dogge slagge we elkoar oer twa jier mei de wynmûnen om de harsus. Hearst my wol Harry? Of moat ik der in gebarentolk by helje?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s