Eelkesweblok

Een reactie plaatsen

01 05 2019

(Un)handich

Annet van der Hoek is handich. Guon soenen sizze dat se rjochts wurden is, mar dat is net sa. Gewoan handich. We sieten ús in pear wike lyn allegear ôf te freegjen werom dit altyd foaroansteande PvdA-lid, oant yn de steaten en Keamer ta, net mei har eigen PvdA en Water Natuurlijk meistimde yn it wetterskipsbestjoer. Derom koe  Sjoerd Galama formateur wurde en en it wetterskip férwurde ta in boereorganisaasje, dy’t tsjin it miljeu is. Wetter stiet yn Fryslân de kommende 4 jier altyd te leech in de sleaten.

Annet van der Hoek is juster beneamd yn it deistich bestjoer fan it wetterskip. It liket op in mei har stim kochte setel, mar dat kin je net lûdop sizze. Gewoan handich.

Foar ús is it net sa handich, want we moat sadré at se yn it bestjoer sit, tenei folle mear betelje oan it wetterskip  Mar dat wisten we ek al omt se ferline jier 7,8 miljoen tekoart hienen en dat kin we Annet van der Hoek net oanrekkenje. Net mear as handich.

Gerrit-Jan de Vries wie net handich. Gerrit is fraksjefoarsitter van de VVD in de gemeenteried fan Harns. Hy frege yn de gearkomste fan febrewaris nei de it finansiële plaatsje van de stifting Fiskerijdagen. Ach nee, we bin yn Harns: Visserijdagen. Jierliks wurde dy yn Harns fierd. It is eins it selde as in doarpsfeest, inkeld bin de fiskerskippen wat mear fersierd. Se bin dit jier fanôf 28 augustus.

De stichting Visserijdagen wie rekke oer dat Gerrit de Vries nei harren sinten frege. Watte, se wiene sá lulk, dat se tsjin de gemeente sein ha “hâld jim subsydzje mar, wy wolle it net mear ha, want dan freegje sokke idioate VVD-ers hoefolle sinten at we ha. En dat is ús privacy”.

Op de webside fan de Visserijdagen stean 78 sponsoren. Opdield yn 8 fakken; dat hat fansels te krijen mei hoefolle at je betelje wolle en kinne. Vermilion Energy is haadsponsor. Ik wit echt net wat dy betelje, mar it is net in bytsje. It is ommers in grut ynternasjonaal bedriuw dat ús gas út ús grûn sûget, en dan ferkeapet. Dat smyt in soad sinten op. 78 sponsoren is in knoarre jild. Logysk dat dy Visserijdagen sizze kinne ‘dan hoege we dy foai fan de gemeente ek net mear’. Ja, ik siz foai, mar ik wit dat bedrach ek net, want de webside fan de gemeente is wat dat oanbelanget foar my blokkeard.

Mar ik ferûnderstel dat at der safolle sponsoren binne, dan hie de stichting Visserijdagen himsels wol rêdde kinnen, en dan hie de gemeente har beheine kinnen ta it ôfsetten fan de diken tidens de feestlikheden. Mar nee, subsydzje.

Dus wat barde der: 12 fan de 17 gemeenteriedsleden fan Harns ha in in iepen bryf stjoerd nei de Visserijdagen. Deryn stiet dat Gerrit de Vries dy privacy net oantaaste woe mei syn opmerking. En dy subsydzje leit echt klear, dus kom op stifting, frede. Ja, dy gemeenteriedsleden ha fansels muoite mei de safolste  begruttingswiziging. Want at dy taseine sinten net nei de Visserijdagen geane, wat ha we dêr foar alternatyf foar, der is neat fergelykbers.

Fiif fan de 17 riedsleden stienen net op dy brief: Gerrit fansels sels net, Harlinger Belang net, Wadn Partij net en Grien Links ek net. Wêrom net. Bin se net frege? Of fine se ienriedigens yn de stêd Harns net wichtich. It REC sit net by de 78 sponsoren, dus dêrom hie’t ek wol kinnen. We witte it net. We witte neat. De Harlinger Courant hie inkeld mar it ynstjoerd stikje fan dy 12 gemeenteriedsleden, dy’t djip troch de knibbels giene foar de stichting Visserijdagen. Nim asjeblieft ús subsydzje oan, toe no, dan heare wy der ek by. Mear witte we net.

Sa linkendewei wurdt polityk Harns in apart soadsje. Net oars as de  Visserijdagen: we kin ússels wol rêdde. Harns wol net by de rest fan Fryslân heare. Eins is sa’n ynstoerd stikje in typyske eilanner reaksje, sa ha se dêr ek altyd polityk bedreaun. Dat rûn wol út de hân sa no en dan. Gerard van Klaveren waard nei Amelân stjoerd, omt se elkoar dêr de harsus ynsloegen. Neffens Brok hat Gerard Amelân rêdden. Dus moat hy no mar nei Harns ta. Of moat handige Annet dêr hinne?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s