Eelkesweblok

Een reactie plaatsen

08 05 2019

Laitsje

Boargemaster Ferd Crone fan Ljouwert sei yn syn 4 maaie betinking yn de Prinsetún dat syn opfolger of opfolgster dy betinking ek dwaan moat. Dat bepaalt in boargemaster lykwols net, dat docht de ried. En in goede ried docht wat in grut part fan de mienskip graach wol.  Boargemasters dy’t fuortgeane tinke hiel faak dat se in hiel wichtige rol spile ha yn de mienskip, mar meastentiids merkt dy mienskip der neat fan at dy man fuort is of der noch omhinget. In boargemaster is allang net mear in bepalende figuer.

Wol in binende figuer. Sa’t Tseard van der Zwan dat die yn Hearrenfean doe’t de fuotbalfroulju yn de kjeld kamen troch finansieel wanbelied fan de stifting, dat likemin op de sinten passe koe as de grutte klub. Van der Zwan hat der foar soarge dat alles wer te plak liket te kommen. Fansels lit de ried him dus net donderje, al moat se der oardel ton liening yn stekke, wêrfan it hielendal net wis is dat se dat ea werom sjen sille. En it iishockey, en al dy oare sporten wolle no ek wol liene. Mar hawar.

Sybrand van Haersma Buma is in binende figuer. Se sizze dat hy nije wike as de nije boargemaster fan Ljouwert tefoarskyn komme sil. It is net sa dat de betrouenskommisje fan Ljouwert oan him tocht hie, mar se moat him yn Den Haach op in netsjese wize kwyt en Ljouwert komt tafallich frij. En der is noch altyd in groepke Keamerleden dwaande om ûnderling dy boargemasters te regeljen, en wierskynlik bin der genôch Ljouwerter betrouenskommisjeleden dy’t omheech wolle yn dy partijen. Dy partijen tinke noch altyd dat boargemasters bepalende figueren binne, dus se bemoeie har der mei. Dus Sybrand komt.

Ik sei it, hy is in binende figuer. Dy’t noch binender wurdt, at hy it keursliif  fan it CDA wat ôfskodzje kin. En dat kin in boargemaster altyd maklik, troch te sizzen dat in boargemaster boppe de partijen stiet. Dêr hat it âlde PvdA-Twadde Keamerlid Ferd Crone altyd wol wat muoite mei hân. Dêrom ek dat hy wer in echte polityke jonge wurdt yn de Earste Keamer.

Syn hast lêste strapats yn Ljouwert wie syn soarch oer it lachgas. Ik besykje absoluut net om der in Frysk wurd foar te betinken. Lachgas is folslein legaal spul, inkeld om 4 maaie hinne stroffelje we oer it wurd gas. De fleurige helte fan de mienskip brûkt it om de oare sûre helte fan it folk wat by te waskjen. Je sûgje wat oan in ballontsje en hupsakee je begjinne te gnizen of je slaan oaren de knibbels oan pún fan it laitsjen. It is net slimmer as dat je wat dronken binne en da’s folle goedkeaper dan at je der earst in heal krat bier of in mingel jenever trochhinne jeije moatte.

Lykwols Crone fynt lachgas in bedriging. Dus doe’t we nei it Ljouwerter befrijingsfestifal woene yn kjeld, rein en skrale wyn namen we wat mei. Mar we koenen net oars Ljouwert yn komme as we moasten ús alhiel neaken útklaaie en de spuitsjes lachgas waarden ús út de kont weihelle. Dus Ljouwert wie de hiele dei in treurige boel.

It is ek frjemd dat Crone it net lije woe. Hy is ien fan de boargemasters dy’t tús wol in hennepplantaazje ha wol en dêrmei de coffeeshops legaal fan de meast freeslike drugs foarsjen sil. No sizze se fansels dat se dat dwaan wolle fanwege dat ûngelikense gedoch fan kriminelen dy’t je oan de efterdoar drugs ferkeapje wylst je it foar gewoan troch de kofje dogge.

Mar: Crone kaam fan Dordrecht; studearre yn de 70-er jierren yn Amsterdam. Ik tink…..  no lit ús sizze dy hy der wolris oan snúft hat.

It Snitsers boargemastersjonkje Buma, mei in steile heit, studearre  tsien jier letter yn Grins. Nee, dy waard it net gewaar. Mar hy hat mei de lêste ferkiezings sein dat we fleuriger tsjin elkoar dwaan  moatte. At we dat net kinne dan moat we miskien wat fan dat legale lachgas brûke. Mar ik tink dat Buma aanst dy hennepplantaazje fan Crone troch de plysje oppakke lit.

Hjoeddeiske betsjoerders oer datsoarte saken. Ik skuor my de bûsen út. Watte, ik laitsje my dea. Sûnder lachgas.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s