Eelkesweblok

Een reactie plaatsen

15 05 2019

Janke

Normalerwize bin we út de skroeven at in Fries of Friezinne op de nasjonale telefyzje komt. Watte, sels Omrop Fryslân besteget der talleaze appkes oan at soks bart, ek al  giet it somtiden oer net mear as dat in Fryske boer in frommis ha wol. Mar doe’t Jan van Weperen sneon syn ferhaal fertelde foar Nieuwsuur ha’k sittten te janken. Watte, ik skamme my dea.

It kaam der op del dat at immen syn hûs stiet yn it feangreidegebiet en dat hûs dondert op Grinzer wize yn elkoar omt de boeren it wetter net heger ha wolle ûnder har lân, dan hienen se foardat dat hûs bout waard mar better út de doppen sjen moatten. Dan bin se sels ferantwurdlik. Bliuw ôf fan ús hillige grûn en it wurk fan de boeren.

Ik jankte. Ik skamme my. Mar ik wie net ferbjustere. No ja, miskien oer hoe gau at dit al op de hispel kaam. Want it nije wetterskipsbestjoer is noch mar in pear wike âld. Dêr sit Jan van Weperen ek yn. Hy doart dit no sa wreed te sizzen, omt hy yntusken murken hat dat de oare deistich bestjoersleden noch súniger mei wetter binne as hokker boer dan ek. En dat dy deistich bestjoersleden it hiele algemiene bestjoer en de dykgraaf yn de skjirre ha.

Jan van Weperen sei it yn in reportaazje dy’t oantsjutte dat fersakkingen yn de feangreidegebieten op plakken yn Fryslân noch al nuodlik binne. It wie, yn in pear wiken, it safolste sinjaal dat de mienskip der goed oan dwaan soe alles te feroarjen. It him net mear feroarlove kin dat alles bliuwt lykas it is. Ik moat sizze dat de media it noch aardich folhâlde om al dy hiele en heule wittenskippers oan it wurd te litten oer al dy net sûne sitewaasjes yn lânbou en natoer.

It hat neat te krijen mei de bargeoproer fannewike yn Boxtel. Da’s it militante Partij voor de Dieren-ferhaal. Dit is it ferhaal dat de lânbou de natoer en himsels ek net ôfbrekke moat, op hokker wize ek. En it bin net inkeld mear de natoerminsken dy’t stean gean. Sjoch, yn de 70-er en 80-er jieren fan de foarige iuw wiene dit soart diskusjes gefechten tussen geitewollen sokken yn sandalen en netsjese segaresmokende en jenever drinkende boeren en politisi. En ik moat earlik sizze dat wy as media wolris wat tefolle fan dy lêste groep oan it wurd lieten. Wy wisten doe ek net mear as dat it natoergefoel hjir en dêr wol wat oerdreaun like.

We bin no noch wat yn betizing omt der minsken binne dy’t fine dat in baarch de hiele dei wat yn in lisstoel hingje kin en betsjinne wurdt mei in bakje spek troch de frou dy’t de boer dochs fûn hat. Mar at se dan in kar meitsje moatte tusken wolf en skiep witte se it net mear. Tagelyk is der ek in klimaatdiskusje oan de gong. Dy giet inkeld om jild. Elsevier skreau lêst mei in grutte kop dat 25 persint fan de befolking de klimaatdiskusje ûnsin fynt. Se skreauen net dat trijekwart fan it folk it dus iens is oer dat it sa net langer kin.

Dat bin dan, al of net tafallich, deselde lju dy’t der foar soargje wolle dat ús feangreidegebiet, ek al is it mar in bytsje, better wer yn folle fleur wurket oan it natoergefoel en de ekonomy fan Fryslân. Sels binnen lânbou-organisaasje LTO, sels fanút de boeren, wurdt dat lûd hieltyd lûder.

Ferline jier augustus kaam in wittenskiplik rapport. Dêr stie yn dat at we neat dogge is de feangreide yn 2100 fuort. Dêr ha we no in dik heal jier oer âldehoert. En, en dat zei Jan van Weperen ek allegear, der wurdt no in ynventarisaasje makke fan de hûzen dy’t fersakje. Der wurdt ek in plan makke om dy ynklinking tsjin te gean.

Bêst Van Weperen. Ynventarisaasje. Plan. Mar der bart noch neat. Sels at yn steaten en sels it wetterskip frege wurdt om ris echt wat te besykjen, wurdt der neat dien.

De mienskip fytst aanst wer massaal troch it lân. Se sjogge wer wat mear blomkes yn de greide. Foarearst is dat lykwols noch net folle mear as gesichtsbedroch.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s