Eelkesweblok


Een reactie plaatsen

16 01 2019

Boargemaster

Der bin mar tolve kandidaten foar de funksje fan boargemaster yn  Smellingerlân. Ja, ik sei “mar”. Der moat optheden dochs folle mear aan wêze nei soksoarte wurk. Eartiids koenen je net iens sollisiteare. Dan smoezelen de grutte polityke partijen wat mei elkoar. Jim dêrre, dan wy dêrre. Yn in kristlik stimmende gemeente waard it in CDA-er, yn in readen in PvdA-er. En omt se sa goed yn it boargemastersjaske pasten mocht de VVD ek wol in pear leverje.

Der waard amper oer praat. No ja, soksoarten as de FNP ha 25 jier of langer sangere. Se krigen úteinlik ek ien, Piersma. Mar as lytse partijen hoegden je dêr net iens bliid mei te wêzen. Ik bedoel Ljouwert wie read, dus wisten je eins hielendal net dat Hayo Apotheker neo-liberaal wie. Dat die der net ta.

Minsken kin har no dus opjaan. Wat wy net witte is hoefolle fan dy bryfkes Brok daliks fuortsmyt. De ried dy’t no beslisse moat, krijt lang net alles ûnder eagen. Ik bin eins wol nijsgjirrich, soe bygelyks Max Aardema ek sollisiteard ha yn syn Drachten? Der stiet gjin PVV-er op de einlist.

Wol twa partijleazen. Soks kaam eartiids ek net foar. De heit fan de bruorkes Anker wie in lichtreade  boargemaster yn Utingeradiel. Mar Tien over Rood gie de evenredige man te fier. Hy waard partijleas. Mar hy koe noait mear nei in gruttere gemeente, hy siet net mear yn de polityke draaimoune. No bin partijleaze boargemasters net inkeld mear VVD-ers dy’t út lulkens oer Dijkhoff en Rutte út har eigen partij stappe. Elk kin meidwaan.

Want de boargemastersfunksje is feroare. Se bepaalden seker yn lytse gemeentes it polityke belied. De gong fan saken op it gemeentehûs wie dan foar de gemeentesiktaris. In boargemaster hie helemaal net safolle te dwaan. It wurk wie dan efkes dit en dan efkes dat. By elkoar propt hie’t wol yn twa dagen kinnen. It wie net foar neat dat boargemaster Wil van den Berg fan Ferwerteradiel, dy’t  ôfskie nimme moast fan syn ferdwinende gemeente, sei dat hy noch wol trochgean wollen hie. Safolle hie die man noait dien.

Tsjintwurdich is de boargemaster de manazjer. Je hoege net mear út de polityk te kommen, jo kin no likegoed in bank, in grut bedriuw of in sikenhûs bestjoerd ha. En krekt dy bedriuwen skite safolle bestjoerders út, dan sollisitear je dochs ek in kear as boargemaster. Offisier fan justysje Oebele Brouwer die dat en hupsee hy waard sa mar beneamd yn Achtkarspelen. Ferrassend, mar at je der oer neitinke, de Harkema….. eh no lit mar. Wol in sein foar oare manazjers. Mar it barde dus yn Drachten noch net massaal.

Boargemasterje is optheden de gong fan saken yn de hiele gemeente hoedzje en noedzje. Wethâlders en riedsleden bepale it polityke belied wol. At de rommel op it strân oprêdden wurde moat, sitte dy tús en moat de boargemaster himmelje. Of regelje. Dêrom is der tsjintwurdich yn in gemeente gjin boargemastersleas tiidrek mear, der wurde oeral waarnimmers optrommele. It is gewoan wurk.

Waarnimmers meitsje ien flater. Se sizze dat de gemeente wêr’t se efkes hoedzje sille, in moaie, noflike en warbere gemeente is. Mar dat seine se fan har echte gemeenten ek. Dat is it stomme gedoch wat net feroaret: dat in boargemaster de flaggedrager fan de gemeente is. Oates en toates opdrave moat as in úthingboerd wêrûnder je nije boeken, herbouwde gebouwen, ynisjatieven, lju dy’t hûndert wurde, de reinbôgeflagge en wat al net deldonderje kinne. Altyd wurde se optrommele.Guon dogge har bêst om net altyd foaroan te stean, se wurde der like goed hinne treaun.

Ek wy as media dogge dat. Elkenien lêst en heard dat de gemeente noch altyd personifieerd wurdt troch de boargemaster. Dus wurd der, at men it net iens is mei it belied fan de gemeente, oan de boargemaster skuord. Guon bedriigje him sels. Dat makket it meast toanber dat it in oare funksje wurden is.

En dus kin je je ôffreegje at de úteinlike beneaming noch dien wurde moat troch de riedsleden. Dy kieze meastentiids toch ien út it eigen krinkje. Dat is it maklikst.

Ik wit net wa’t it binne, mar se moat dêr yn Smellingerlân dochs mar efkes goed sjen nei dy twa partijleazen.

 

Advertenties


Een reactie plaatsen

09 01 2019

Ramp

Ôfrûne freedtemiddei sei Arno Brok op de nijjiersresepsje fan de provinsje dat provinsiale bestjoerders kontakt ha moatte mei de mienskip. Spitich, de mienskip hearde it net, dy stie rotsoai op de eilânnestrannen op te rêdden. Brok gie de oare moarns sels ek. Nei Skier. In nije mienskip stie yn in lange rige foar de boat. Sy dienen dêr wat, Brok seach inkeld efkes. Dan tink ik, bliuw tús en lit dy minsken en militêren dêr wurkje. En sjoch op de tillefyzje grutsk nei dyn mienskip.

Neffens de FNP bestie dy mienskip fan de freeds allegear út FNP-ers. Us mienskip. It CDA die it noch grouwéliger: Sander de Rouwe rôp elke CDA-er op om sneons nei Wierum te kommen. Dêr massaal de dyk op te gean mei pûden. Dan koe der ek noch moai in foto makke wurde. Se hienen allegear griene jaskes oan, stiene om Sander en  Harry van der Molen hinne. Joechhei op in smoarge dyk. In sielige foto.

Sowieso koene je ferbjustere wêze oer it CDA. Harry van der Molen twittere dat hy kontakt hie mei Sander de Rouwe. Wêroer? Wist Sander noch neat? Of soe Sander allinnich dy konteners oprêdde. Harry skreau ek noch dat it CDA der boppe op siet. Wêr boppe op?

No, kollega Keamerlid Maurits von Martels fan it CDA stelde freed al fragen oan de minister. Hoe koe it dat dy konteners yn see bedarre wiene? Ja hoe sil dy minister no soks witte, it mins lei siik op bêd. Siet it CDA dêr ek boppe op? Fraach twa: de minister moast al efkes regelje dat de boel skjinmakke waard. Ja dat wyt dy minister ek wol. Noch slimmer: hoe wurdt de skea ôfhannele? Dat moast de minister dus witte, wylst dy rommel noch oeral oanspielde. Us strannen bin smoarch, mar it ferkiezingsgedoch fan it CDA ek.

Okee, it wie in ramp. Mar dy hienen we al hiel lang foarsein. We moat it Waad wapenje tsjin ditsoarte dingen. In skerm fan dampeallen om de waadeilannen hinne, dan bliuwt dy rommel teminsten hingjen. Of sa. Ik wit it dus ek net. Mar sa trochgean kin ek net. Oer in jier as fiif waait it wer in kear hurd en is der wer in skipper te hastich om út de ferkearde faargeul te kommen.

Fryslân, okee in part fan Fryslân, okee inkeld Sander de Rouwe, hie ynienen in mispleatst regiogefoel. Sa fan Den Haach komt hjir net iens hinne. Sander wie yn de sniewinter fan 1979 18 jier âld, dus hy hie al witte kinnen dat we by rampen ússels wol rêdde. Hagenezen en oaren moatte ús net yn it paad rinne.

De mienskip sjouwde dus troch, en rêdde de troep op. Dat kin net sa mar yn dit formalistyske lân. Soks moat koördineard wurde. Je soenen je  dealaitsje, sels dy liedingjaanden woenen dat ien de lieding naam. Van Klaveren rôp hea en Ineke van Gent strie. Guon boargemasters rôpen dat we net komme moasten, mar dat diene we al en we krigen ús pûdsje ek noch moai fol.

Dat fûn de Feiligenstsjinst geweldich, mar om dy earme boargemasters te helpen ha se úteinlik dochs mar Ferd Crone de lieding jûn. Dat hie ek net hoechd want yntusken hat in stoarm der foar soarge dat der gjin sân mear is, dat hoech je dan net mear skjin te meitsjen.

Likegoed moat der omraak fergadere wurde, want we moat nei dit akkefytsje fansels in rampeplan ha. Sadat alle boartersguodbearkes oprêdden wurde as wie’t oalje. Sterker, we moat earst ek noch mei oalje oan de slach want lykas at we ek al jierren foarsein hiene dondere de âlde boartoer by Amelân om.

It sil 25 jier duorje foardat sa’n rampeplan ree is. Want der bin mear oerheden  en Waadorganisaasjes as at der minsken op Skier wenje. Hoewol, we moat al efkes goed útsjen. It bin wat oare tiden. De kontenermaatskippij hat sein dat se it oprêden betelje wolle. Ja, dan hie de mienskip der net iens hinne hoechd. Dan hiene we daliks grutte bedriuwen ynhiere kinnen foar dat oprêdden.

De mienskip kin dat ommers ek net. Dy sjouwe mei klapstuoltsjes. Lit dy stean. Dan kin we dêr fan’t simmer moai op sitte at we  op it strân  binne.


Een reactie plaatsen

02 01 2019

Meldpunt

De FNP wie eartiids in polityke partij. It wurdt no in meldpunt. Dêr kin je dan melde at Fryske plattelânstradysjes tsjinwurke wurde troch de oerheid. Wêr’t de FNP nota bene sels faak yn sit. Mar je kin better meldpunt wêze as in polityke partij. Je ferwachtsje stânpunten fan in polityke partij. Sa’n FNP soe no bygelyks sizze kinne dat der gjin sânwinning yn de Iselmar by Mirns komme moat. Fan in meldpunt hoege we dat net te ferwachtsjen.

In meldpunt is inkeld in punt wêr’t je wat melde kinne. Dêr dogge se neat mei. Maklik skoare sa tsjin âld en nij. Elkenien tinkt bygelyks dat fjoerwurk in tradysje is. Dat is net sa. It is in út de hân rûne ôfwiking. De FNP wol it karbydsjitten behâlde. De tradysje dêrfan is dat de boer eartiids ‘s nacht om tolve oere in molkbus kalk ôfskeat. At hy twa bern hie miskien noch in kear. Dan wie it oer. No is it in oarlochsfeest wêr’t smites dronken jongfolk har mei fermeitsje, mei soms earnstige gefolgen.  De oerheid docht wat se altyd dogge: neat.

Dy oerheid  fynt it bêst dat yn elk doarp optochten hâlden wurde mei de doarpsfeesten. At de minsken der gjin nocht mear oan ha om in wein of in gondel te bouen hâldt it fansels op. Dat doarpsfeest is der like goed, musyk en sûpe yn de tinte. Dat neame se tradysje, it is gewoan ús karnaval.

De oerheid leit ek it tradysjonele keatsen gjin hânbree yn de wei. Dat is gewoan njonken de tinte. Inkeld der sjocht net in hûn mear nei. Ek Boerebrullolft, kokedagen en sa bin as hichtepunt fan it doarpsfeest net ferkeard. Sels boargemasters stean sokke dagen yn de kroech of tinte. De oerheid komt inkeld yn aksje at guon jong doarpsfolk in âlde tradysje herstelle wol en it buordorp de harsus yn slacht. Dy melde dat net by de FNP, mar slaan werom.

Fryske hynders meie ringstekke. Se bringe de boer sneins net mear nei tsjerke, al soe it wol meie. En Campina betellet dat de tradysjonele ko ek wer yn de greide komt. Skûtsjesilen is ek sa’n tradysje. Mar de FNP kin net safolle ketoen breidzje, dat de seiltsjes wer tradysjoneel wurde. Krekt as fierljeppen en oar guod, it libbet syn eigen libben sadanich dat it pyblyk belutsen bliuwt. Wy kinne omraak eveminten organiseare op in min of mear tradysjonele basis. Dat is it dan. Mar we ha echt gjin meldpunt nedich.

Sûkerbôlle en oranjekoeke wurdt troch de oerheid neat yn de wei lein. Sterker, se keapje de sûkerbôlle , smarre der boerebûter op en keapje dermei hollanders om.

Fryske plattelânstradysjes bin der inkeld noch op de eilannen. De Partij voor de Dieren wol dat se op Skier by Kallemooi net in hoanne yn de mêst hingje. Dy partij soe him better te skoar sette kinne tsjin it domme aldjiersfjoerwurk, as ús hûn yn de hoeke fan de keamer skyt fan benaudens.

De oerheid docht ek hielendal neat tsjin it Sunderklaazjen op  Amelân. Prima dat wy der net hinne meie, want dan waard it daliks wer in te grut evenemint. En dat Sint Pieter yn Grou nasjonaal erfskip wurden is hâldt net yn dat de oerheid yngripe moat omt de bern yn Grou én op 5 desimber én op 21 febrewaris in kadootsje krije.

De ienigste tradysje dy’t de oerheid rêdde kinnen hie wie it aaisykjen. Mar ja, we hiene in FNP deputearre dy’t dat beoardere. Da’s dus neat wurden. We kin it miskien wol melde, mar dan seit hy dat de frânsen, mûzebiters, foxen en stienmurden him oan de kant skood ha.

Dy deputearre, Jehannes Kramer, wie âldjiersdei mei in koptillefoan op by karbydsjitters. Watte, de hiele FNP besocht alle karbydsjitters en traktearde op oaljekoeken en stikkers. Dat wylst de mearderheid fan folk en de bisten al lang tsjin fjoerwurk is. Stikkers op de karbydbus. Kleuters. Sorry beukers.

 

Want Den Haach tinkt no fansels dat it Frysk net mear is as in plattelânstradysje, at de FNP him dêr sa drok oer makket. Dan hoecht  nimmen mear omtinken oan de taal te jaan. At je dêr oer seure wolle, dan kin dat toch moai by dat meldpunt?


Een reactie plaatsen

19 12 2018

Jittik

Fannewike krige ik in twitter. Werom at ik moarns altyd in sitroen útpers, ynstee fan in sinasappel.

Sil ik dat ris útlizze:

Yn de hiele wrâld wurdt it ferskil tusken ryk en earm hieltyd grutter.  Hjir ek. De riken komme net foar de earmen op. Sterker, se soargje ek noch dat we se net mear hearre kinne.

Rutte sei dat we der allegear op foarút gean soenen. Dat blykt twa moanne dêrnei al net mear sa te wêzen. Rutte besoademitert ús. Dat mei. Wy litte ús besoademiterje. Dat mei net.

De banken besoademiterje ús ek noch hieltyd. De bazen dêrfan strike bakken fol jild op foar it mei elkoar bepraten hoe’t se noch mear swart jild wytwaskje kinne.

Sikenhûzen falle allegear ien foar ien om. It blykt lang om let dat alle jild yn de sûnenssoarch nei oandielhâlders, direkteurs en sjirurgen giet.

Yn de hiele wrâld binne ûntelbere wrede oarlogen oan de gong. Dan kin de wapenyndustrie yn de rike lannen moai bestean bliuwe. It wurdt allegear bepaald troch in lyts groepke Poetins en Trumpen en sa. Dy binne wat oan it boartsjen. Stratego leau’k.

De flechtelingen wolle we ús net oer bekroadzje. Dy ha in oar leauwe. En wat in oar leau’t doogt net. Soms is dat ek sa. Dan wurde se terrorist. Dy libje ûnder ús. Dus we wantrouwe en hate elkoar allegear. En we libje yn in wrâld dat datsoarte minsken harsels opblaze.

De Nederlânske regearing wol de minsken warskôgje foar nep nijs.  Dat it nedich is. Mar at je net mear dogge as wat roppe op facebook, dan feroaret der ommers neat. Hâld je dan ek mar stil.

De kriminele wrâld yn Nederlân wurdt ûnfoldwaande oanpakt. Rike drugsbazen drige boargemasters del te sjitten. Dêrom is it tusken heakjes wat frjemd te lêzen dat in offisier fan justysje, Oebele Brouwer, drok dwaande dy wrâld oan te pakken, no sels boargemaster wurdt.

De drugsmaffia hjirre fertsjinnet 19 miljard oan drugs. Nederlân wurdt hieltyd drokker besocht troch snúvers. We snúve sels ek, en meitsje dêrtroch in kear sa folle ûngemakken. Sielich dat boargemasters dan besykje ien wietplantsje earne op in folkstúntsje  te krijen.

Nederlân krijt der noch wer mear fleantúgen by. En tanks. Dan is takomstich Earste Keamerlid Ferd Crone ek noch bliid. Mei dat se fine dat arbeidsplakken altyd wichtiger binne as hokker prinsipe dan ek, is de PvdA dus ek alhiel neoliberaal wurden.

De boeren ha it lân yn Fryslân ferkloate. Se wolle der wol mei ophâlde, mar dan moat se betelle wurde. Net ien wol dat jaan.  Sterker, ús Fryske oerheid seit “kloat dan noch mar efkes troch”.

We foldogge absoluut net oan hokker klimaatakkoard dan ek. Dat wite we wol, mar we dogge der hielendal neat oan. We kin hjir net iens in wynmûneparkje fan de grûn krije. We wolle net dat op in pear stukjes griene greide no sinnepanielen kweekt wurde. Ek it boaren nei gas giet gewoan troch. Je wurde toch ferskriklike lulk at je lêze dat der gewoan wer konsesjes ferliend wurde. Je soene it yn dizzen lamlendige gemeentebestjoer fan Weststellingwerf wol yn in carbidbus ôfsjitte wolle.

Want dat mei ek wer oerol. Op dy dei dat we alle helpferlieners tsjinhâlde om har wurk te dwaan. Wy wurde in skofterich folk at we in pear hân ha.

Hearrenfean en Cambuur fuotbalje waardeloas. Sven Kramer hat it yn de rêch en Sjinkie Knegt rydt himsels oer mei in sjofel.

 

In steatskommisje seit dat ús polityke bestel alhiel net mear doocht. We stimme, fierder dogge we net mei. Dat moat feroarje sizze se. Mar dat bart net omt de minsken dy’t dat feroarje moatte, net wolle dat it feroaret.

It is dus tiid foar giele oerstroeperkes. Like massaal as yn Frankryk. Allinne plysje en leger bin dêr en ek hjir yn hannen fan de oerheid. Dus wurdt elkenien massaal wer út it oerstroeperke weihuft.

In Sweedske âld minister sei fannewike yn in ynterfjoe dat minsken altyd massaal de strjitte opgean at se earne tsjin binne, mar se bin noait massael earne foar. Dêrtroch bin wy ynienen allegear blokkearfriezen wurden. Ik kin it wurd fan it jier net út bek krije.

Sa. Tink dêr marris oer nei at jim o sa gesellich ûnder dy Krystbeam sitte.

 

 


1 reactie

12 12 2018

Lokkich?

Der komt in nije krantsje. Dat hjit ek “de Nije”. Dat is foar it oare in âlde namme. Yn de 70-er jierren fan de foarige iuw hienen we hjir al in krante dy’t de Nije neamd waard. Dy waard makke troch read/griene lju mei in Frysk flachje yn de hân. Dat is no in flagge wurden, want dizze Nije wurdt stipe troch de Ried fan de Fryske beweging.

Dy fynt dat der better tafersjoch wêze moat op ûnderwizers dy’t de bern Frysk leare. No, ik ha it bejaarde selskip oersjoen, dat ûnderwiis sil neffens harren nea goed wêze. Smite se dan de ûnderwizers der út? Dan is der hielendal gjin Frysk mear. Mar dat let ek wer neat, ûndersyk hat ommers útwiisd dat Friezen, al bin se útklaaid oant it himd ta, lokkich bliuwe.

De nije Nije is dan ek gjin geel oerstroeperke, wat de eardere Nije wol wie. De nije Nije skriuwt oer ús weelde: iepenbier ferfier, reedriden, de Waadsee, enerzjy en nije boeken. Friezen wurde dêr noch lokkiger fan en keapje enerzjyk in nij boek oer de Waadsee.

Reedriden? Je wurde dochs wat ûngelokkich as je nei de World Cups sjogge. Gjin prestaasjes, gjin publyk. No ja, dy lokkige Friezen sille kommend wykein wol wer gewoan nei Thialf sokkebolje. Miskien jusjes minder, want lokkige lju kin likegoed benaud wêze en dy iishockeyhal dondert sa yn elkoar. Ek sitte we yn oer de rêch fan Sven. Neffens Erben Wennemars in grutter probleem as de oarloch yn Jemen. Lokkich, it oarlochsslachtoffer riidt al mei.

Waarman Pyt Paulusma is in man dy’t it folk altyd lokkich meitsje wol. Hy hat sein dat it fannewinter wol -20 wurde kin. Kin. Ja. dat is al iuwen sa. De rânnestêd rekke lykwols oerstjoer en sette it alvestêddebestjoer ûnder druk. Dy sil no, at de rayonhaden har gele oerstroeperkes oanlûke, binnen 48 oeren de tocht organiseare. En dat kin ek, want dy rayonhaden krigen in appke. Se kin tenei samar sjen wat kollega’s foar iisdikte ha. Eartiids bellen se wolris mei elkoar, mar dat is no foarby. Net dat sa’n app wichtich is, jo eigen iis moat tsjok genôch wêze. En je moat der net in sentimeter by dwaan, omt buorman-rayonhaad dat ek hat. Mar de koppen stiene breedút yn de kranten: Frysk folk lokkich mei appke foar rayonhaden.

Krekt as provinsiale wettersteat. Dy ha no in digitaal masjientsje, dat telt automatysk skippen en boaten dy’t troch in brêge of oer in mar farre. Eartiids, oant en mei juster, setten brêgewachters streekjes op in kladblokje, mar dat kin se blykber net mear. Der hat miskien ek wol te min tafersjoch west op it rekkenjen yn it ûnderwiis.

Ja mar, sei dy man fan wettersteat, dat masjientsje telt ek de slûpkes dy’t ûnder de brêge trochfarre. Ja, no en? Dy brêge hoecht dêr net foar iepen. En it masjientsje seit net hokker skip dy dampeal stikken fearn hat by de brêge. Dat soe die ienigste ynformaasje wêze wêr’t je wol lokkich fan wurde kinne.

Je wurde as Friezen fansels hielendal lokkich at je it oer iepenbier ferfier ha. Grut nijs, want ek Fryslân mei besykje mei in snelle trein nei de rânnestêd te komen. Jehannes Kramer fertelde it mei triljend lûd. Want ja, earst krige Grins sa’n proef op Sinterklaas en doe hat Jehannes roppen: “ik wol ek meidwaan”. No, se seagen him skriemen en no docht hy mei. Zoef, mei de trein fan Ljouwert nei Amsterdam.

Eeh Jirnsum, neuh; Akkrum neuh; Hearenfean ek net; Wolvegea, Stienwyk, zoef zoef. Logysk, oars kom je net oan dat heal oere tiidwinst. Jehannes Kramer hat it noch noait oer Hearenfean hân. Mar hy hie de minsken yn Grou, Akkrum en Wolvegea dochs tasein dat er syn bêst dwaan soe dat elke trein dêr ek ho hâlde. Hy hat it allegear net neamd. Snelle trein fan Ljouwert nei de rânnestêd. De rest fan Fryslân moat, at se der yn sitte wolle, earst mei it boemeltsje nei Swolle.

Sa wurdt der wol folle mear ellinde oer it Fryske folk útstoarten. Mar dat bliuwt gewoan lokkich. En at der wat lju mei in geel oerstroeperke rinne, dan tinkt dat folk dat de alvestêdetocht los gien is. Dan kin je echt lokkich wêze.


Een reactie plaatsen

05 12 2018

We witte it net

Der bin twa plannen om in nij hotel te bouen yn Hearrenfean. Dy plannen bin fan ien famylje. Net sa’n hiel ienriedige famylje. De iene ploeg wol in grut hotel yn Skoatterwâld by de ôfslach Oranjewâld lâns de rykswei ha. De oaren wolle in dependâns fan it Van der Valk yn Wolvega by it Abe Lenstrastadion. Van der Valk is yndied de namme fan dy net sa ienriedige famylje.

It is te hoopjen dat de riedsleden fan Hearrenfean yn jannewaris it iene hotel net tsjin it oare ôfwage sille. Dan wurdt je partij yn dat famyljegedoch. Dat kin in ried him net permiteare. Dus ried, gewoan de foars en tsjins fan in hotel yn Skoatterwâld beprate. Lykas dat hotel by it Abe Lenstrastadion beoardiele. Alles apart. Inkeld nei de bestimmingsplannen sjen. No ja, en dan moat noch ien, fan it CDA tink, efkes sizze, dat ien hotel wol nei Dokkum kin. Dêr ha se ferlet fan sliepplak.

Plan Skoatterwald is bekind, yn de mienskip is it tsjinlûd sterk. Oer it sporthotel ha’k nimmen heard, mar dat idé is al âld. Dat wie doe’t  Tsjisse Wallendal noch direkteur fan Sportstad Hearrenfean wie. Hy woe njonken it Abe Lenstrastadion Thialf ha, mei twa banen. Hy woe in hûs mei firtuele sporten ha, dat je sels fiele dat je fierljeppe en yn de feart donderje en sa. En hy woe in sporthotel. De gemeente tocht al oan it ôfbrekken fan alles wat tusken it Kuperusplein en it Abe Lenstra stiet. It is úteinlik net trochgien. De ambysje wie tsjokker as de jildponge.

Sportstad Hearrenfean wie oarspronkelik fan de gemeente, de fuotbalklup en soarchfersekerder de Friesland. Ik tink dat de oandielen ferdield wiene yn 50% gemeente, 40% de SC en 10% de Friesland. De lêste is der no út, dus it sil no 55/45 wêze. Sportstad hat njonken in tal moaie sportfoarsjennings ek it Abe Lenstrastadion. Dat hiert de SC dan wer, eins dus fan harsels. Dêrom koe dat ek wol in miljoentsje leger in jier lyn.

Dy fuotbalklup moast op in stuit in nije haadsponsor ha. De mannen dy’t co-sponsor wurde soene, mochten foar pear sinten mear ek wol haadsponsor wurde. Groen Leven. Doe skynt ôfpraat te wêzen dat Abe Lenstra allegear sinnepanielen op syn dak krije soe. En dat Groen  Leven dy leverje soe.

Dan tink ik, dat soe teminsten normaal wêze, dat de fuotbalklup dat op de oandielhâldersfergadering fan de Sportstad ynbringt. Dat dy dan ja seit en dan kin sa’n ôfspraak neikaam wurde. Dat skynt net sa te wêzen. Sportstad seit dat de fuotbalklup fan alles wolle kin, mar direkteur Bleeker hat noch fjouwer oare bedriuwen oanskreaun foar in oanbesteging fan sinnepanielen.

No is Sportstaddirekteur Rinse Bleeker neffens my oansteld om út te fieren wat de oandielhalders, gemeente en de fuotbalklup, wolle. Lykas yn elk oar normaal bedriuw. Mar hy hat wat oars dien as wat yn de ôfspraak mei Groen Leven stie.

Wat is hjir oan de hân?

Hat de fuotbalklup dy ôfspraak mei Groen Leven wol ynbrocht yn de oandielhâldersgearkomste? We witte it net.

Miskien wol. It kin dan wêze dat de gemeente, dy’t wat mear oandielen hat, de fuotbalklup oan de kant skood hat. Dat soe op syn minst frjemd wêze. Ik soe my foarstelle kinne dat in gemeente graach wol dat in eigen Hearrenfeans bedriuw sinnepanielen op Abe Lenstra delleit. Mar miskien hat dy gemeente wol oare tinzen. Miskien bin der ek wol mear Hearrenfeanse bedriuwen op de sinnepanielemerk. We witte it net.

Of soe Groen Leven tefolle freegje foar dy pleatsing. We witte it net.

It is net foar te stellen, mar hat Rinse Bleeker de oandielhâlders de lêste moannen oan de kant skood en is no folslein baas oer ûnder oaren it stadion. We witte it net.

Of hat SC Hearrenfean dat miljoentsje koarting wol krige op de hier, yn ruil foar dat se neat mear te sizzen ha oer wat der mei it stadion bart en dêrmei alle ôfspraken mei sponsoren fuortdondere ha. We witte it net.

Sterker, kin Rinse Bleeker dêr keunstgêrs dellizze sûnder dat de fuotbalklup en wy der wat tsjin dwaan kinne? We witte it net.

We witte neat. Mar der sil in pear lju wêze dy’t it wol witte.


Een reactie plaatsen

28 11 2018

Gesellich

Sneintemiddei tsjin healwe trijen, Teater Snits. 600 minsken ferkringe  elkoar yn de hal. Skoue stadich mar fleurich de seal yn. Myn hân wurdt suver fan it liif skuord, ik krij tuten en slaggen op it skouder. Want ik kin sawat de helte fan it oanwêzige folk. Allegear famylje, freonen, kunde en bekinde koppen. Gesellich.

Yn de seal in optreden fan in Ierske musykgroep. The Kilkenny’s. Al in jier as seis komme se yn Snits, want dêr stiet in Irish Pub. Fjouwer man spylje fleurige, romantyske en tryste musyk. Prachtich. It folk stiet oan de ein trije nûmers lang klappend, sjongend en dûnsjend oerein. Nei de tiid noch in hassebasje yn de hal. En je kinne  the Kilkennys dêr ek noch efkes op it skouder slaan. Wat ha je dan in moaie sneintemiddei.

Myn tinzen gean efkes nei Ljouwert. Dêr wurdt op itselde tiidstip ôfskie naamen fan it kulturele jier. Ja, kulturele jierren duorje no ienris wat koarter as gewoane jieren. Se namen ôfskie fan wat de Fryske mienskip Europa biede koene oan kulturele ynhâld. En jeuzelden oer hoe’t it no fierder moat mei de Fryske kultuer, krekt as moat we tenei allegear nije dingen dwaan. Ach, Freark Smink treed sneontejûn op yn Bûtenpost mei Sânman en Sikke. En Jan Arendz en Joke Tjalsma spylje yn maart al wer dat it simmer is, it stik is skreaun troch Bouke Oldenhof en Jos Thie hat de rezjy. Alles wer hiel gewoan, âlde lju yn nije jaskes.

Mar sa lang at wy op in sneintemiddei 23 euro betelje mei syn 600-en en dan in gesellige en kulturele middei ha mei Kilkenny’s, is der neat oan de hân en hoege de oerheden har inkel mar drok te meitsjen oer it bestendigjen fan de besteande kultuer mei wat romte foar in snufke nije saken. Ornaris betinke de kreatieve lju yn Fryslân dy sels wol. No ja, dat hat Roel Oostra juster al útlein.

Eeh, Kilkenny’s. Ik sjoch om my hinne. Deun by my sit in CDA-wethâlder út in oare gemeente. Sterker, der sitte allegear ferskillende leauwers yn de seal en dy klappe like hurd mei yn de lieten weryn de whiskey hast fan de instruminten ôfdrupt. Ik gniis wat yn my sels. Kin no begripe dat de CDA-ers yn Súdwest-Fryslân sneins fergees parkearen hanthavenje wolle. In sjoernalist hie der by set dat soks foar tsjerkefolk wie, mar it blykte no ek dat it om teater giet.

It wiene parkeardikusjes om ek troch de wike wat mear fergees parkearen yn te fieren yn gruttere plakken. Nedich, omdat wy as folk no ienris net sa gol eurootsjes yn in pealtsje stekke. Dêr wurde we hieltyd hurder yn.

Sowieso, we sitte yn in oare tiid. Sneins en tsjerke seit ús ek al net sa folle mear. It ambtsgebed waard de gemeenteried fan Achtkarspelen ek al útsmiten. Omt, sa’t letterlik de VVD en FNP seine, der hieltyd minder kristlike riedsleden binnen dy’t efter it gebed steane. Unbegryplik, dat seinen se op deselde dei dat it CDA wer wûn yn Noardeastfryslan. VVD en FNP hiene der noch in frjemde útering by: It gebed soe net passe by in ried dy’t him ynsette moat foar álle burgers, wat foar leauwe dy ek ha.

ChristenUnie-minsken ha in leauwe. Dy stimden yn Achtkarspelen net mei om tenei dan mar in momint fan besinning te nimmen. Dat is der ek altyd at fuotbalers in goal meitsje. Dan gean  se efkes op de knibbels en dan hannen en eagen nei boppe. Sa fan ik ha’t net allinne dien. Dat fynt de ChristenUnie yn Achtkarspelen neat.

Se wolle dat de kristlike gemeenteriedsleden yn in apart keamerke krekt foar de riedsgearkomste efkes net troch de knibbels mar wol yn gebed gean. Prima, alles mei. Mar dan mei ik sizze dat it net helpt at je de beslissing nimme moatte at Achtkarspelen no al of net fierder moat mei Tytjerksteradiel, want dêr wurd je echt net by holpen.

Ik wie suver wat fan de wize. Fan de Kilkenny’s fuortdreamd nei it ambtsgebed yn Achtkarspelen. Hoe kom je der op. Gau wer konsintreare. Och heden, se spylje en sjonge “het kleine café” fan Vader Abraham op syn Iersk. Meisjonge. “….allen gelijk en tevree”. Gesellich.