Eelkesweblok


Een reactie plaatsen

23 05 2018

Waaddrost

Fryslân is in ferburgen parel. Ik hâld net fan parels: protserige fonkelstiennen, makke troch weake oesters. Ik hâld ek net fan ferburgen, ik bin ommers sjoernalist. Mar hiel Fryslân krijt in orgasme dat we no tredde op de list ferburgen pareltsjes steane, tusken allegear oare nearzige lannen as Litouwen en Albanië. Ungelooflik. In lân wat der foar soarget dat syn foardoar, toeristedoarp Lemmer, de hiele simmer oeral leit fanwege dat geklauw mei de diken, fertsjinnet dy titel net. En sa wit ik noch wol mear. Oan de oare kant, der is optheden gjin dei mear dat der hjir minder as 100 eveminten binne. We fermeitsje ús wol en der kin hjir en dêr noch wol ien by.

Mar wat moat we mei ús pareltsje Skiermûntseach? Dêr hingje se mei Pinkster noch altyd in hoanne yn in mantsje yn in 18 meter hege mêst. En dy litte se trije dagen jammerje, want sa’n beest wol fretten of in willige hin ha. Tradysje, mar der bin no lju op tsjin. Dy wolle én t wolf én skiep behâlde. Se witte net hoe’t dat moat en bin no sa op de doele dat se minsken slaan woenen op Skier.

Oan de oare kant sieten de sân boeren fan Skier wat te mûskopjen. Dêrnei setten se in part fan har kij op de boat. De blomkes en bijkes ha dêr no feest, en ik ha ek al begrepen dat der in hannelsmissy skriezen nei it eilân komme sil. En dy boeren waarden hillich yn de krante. Dat ha se net begrepen, want se ha gewoan dien wat alle boeren yn Fryslân ynkoarten ek dwaan moatte sille, al of net mei de heafoarke op de strôt.

Fan 1976 oant 1983 wie Bas Eenhoorn boargemaster fan Skier. Doe in jong ambitieus VVD-erke. Letter VVD-foarsitter, no dan moat je noch al wat lju út elkoar kneppelje. Hy waard wat in troubleshooter sa’t dat hyt: hy hat oeral waarnimmend boargemaster west. En dy bin der inkeld foar om konflikten op te lossen.

Bas Eenhoorn komt sa no en dan noch oan it wurd oer it Waad. Je hâlde wat oer fan sa’n rêstiche stúdzjeperioade op Skier. Hy wol mear ienheid yn it Waad op bestjoerlik mêd. Dêr hat hy wol gelyk oan. Sjoch je de iene dei trije ministers fan Dútslan, Denemarken en Nederlân in hanteken setten dat it Waad wichtich is. No dat wisten we al. Stiet Ferd Crone dêr ek noch efter mei syn boargemastersketling om’e hals. De oare deis stiet Lutz Jacobi mei reade flagge te wappperjen op it strân fan Harns. Dan wit je wer dat der sa’n soad ferskillende lju en oerheden oer it Waad gean dat der noait wat fan op de hispel komt, en ûnfoldwaande dien wurdt oan ferlies fan fisk, fûgels en jild. Mar ek dat wit we al hûndert jier.

Eenhoorn wol it oplosse mei in waaddrost. In drost, offisieel een drossaard, is in amtner dy’t in plattelânsgebiet bestjoert. In soarte fan boargemaster. Mar at je ienheid yn it Waad bringe wolle, kin je better in soartement diktator ha. In waaddrost is dus in …….. aah ik begryp it, troubleshooter Eenhoorn fynt himsels de ideale Waaddrost, hy wol werom.

Tsja. Soe VVD-er Bas Eenhoorn wol witte wat der optheden echt op Skier libbet. En wat der op, om en benammen ûnder it Waad oan de hân is, sadat je der as ferskillende oerheden in kear wat oan dwaan kinne. Nee fansels. Bas Eenhoorn stiet bygelyks net op de list fan sprekkers tidens de demonstraasjekuier dy’t op 2 juny yn Harns wêze sil. Dan begjinne se by de direksjekeet fan sâltwinner Frisia en einigje  by it gebou fan Vermilion dat noch altyd yn ús  Waadboaijum oan it prikken is nei gas.

De tocht is in aksje. Koarte speeches, in soad gejuich. Bytsje tefolle in SP-spultsje, mar hawar. Se fiele it wol goed oan mei it Waad. En se litte elk meidwaan, sels guon oerheden rinne en raze mei. Eins moat we de nije waaddrost dêr mar tusken weihelje. Miskien is no de noch net sa lang lyn beneamde boargemaster fan Skier wol in better idee. Ineke van Gent fan Grien Links. Of hoecht it dan foar Bas net mear.

Advertenties


Een reactie plaatsen

16 05 2018

Demokrasy

Tusken 1588 en 1795 wie Fryslân in ûnderdiel fan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Mar wol, sa’t we wend binne fan ússels, in hiel apart ûnderdiel. Yn 1555 by de ynhuldiging fan Philips II as “heer der Nederlanden” hie Gemma van Burmania, ien fan de Fryske ealju, ommers al sein dat Friezen allinne foar God knibbelje en net foar Philipsen. Dat ha we pas yn 1950 dien, doe’t Philips yn Drachten kaam. Mar it alderwichtichste wie dat wy yn dy Republiek it allerdemokratyske ûnderdiel wienen. Dat ha Fryske gelearden ús net leard, wy bin fierstente beskieden, mar de Ingelske perfesser Israel.

Dat dienen we foar it oare op syn alvenienentrigist. Alve stêdden. En ienentritich grietenijen. Gemeentes soene we hjoeddedei sizze. Mar de macht wie moai ferdield. Soks is betreklik fansels, macht is altiten, doe en no, yn hannen fan de lju mei jild of blau bloed. Mar der wiene yn alle grietenijen ferkiezings om twa boargers nei Ljouwert te stjoeren foar de doe noch hillige Fryske steaten. Ien fan adel, de oare in gewoanen. Yn de stêdden lei it wat oars, dêr hienen se vroedschappen, en dêrútwei giene twa nei de steaten. Mar ek dy boargerssteateleden út de doarpen moasten fansels wol jild ha om sa no en dan nei Ljouwert te reizgjen en te oernachtsjen yn it WTC-hotel. Mar der waard serieus op tasjoen dat elk yn Fryslân him of har, o nee har noch net, him fertsjintwurdige fiele koe.

It wie wer oer yn 1795 doe’t de Frânsen kamen, mar it ûntstie fuort wer doe’t Fryslân dêrnei ûnderdiel fan Nederlân waard en Thorbecke fanút Den Haach ús demokrasy stâl joech. In demokratyske liberaal wie dat, sokken bin der no net mear. Doe ha de Dútsers der noch efkes tuskenyn sitten, mar dêrnei waarden alle polityke partijen grutter as fakbûnen. No, demokratysker kin net.

Je soenen je dus no deljaan kinne yn de sekerheid dat it mei de demokrasy yn Fryslân fanôf de Gouden Iuw wol goed sit. No dan moat je it nijs net folgje. Tsjintwurdich betinkt immen wat en rjochtet daliks in partij op. Eartiids moasten se harsels opjaan by de grietman en dy koe noch sizze at it al of net wat wurde soe. Tsjintwurdich is in amtner genôch.

Dêrnei begjinne se te skreauwen as Wilders en dan bin der automatysk lju dy’t har yn it gelid opstelle. Se rinne ek gau genôch wer oer nei in oar, mar der komt dêrtroch net folle fan echt demokratyske beslissings.

Yn Noardeast-Fryslân kaam in skûtsje Kollum ynfarren as wie’t noch om 1600 hinne, al wiene der doe noch gjin izeren skippen. Boargemaster Bearn Bilker stie op’e kant. Wêrom? Yn dat skip sieten nammentlik inkel Gemeentebelangers. Dy wolle in Gemeentebelangenpartij foar hiel Noardeast-Fryslân meitsje. En yn  de earmste gemeente fan Nederlân, Kollumerlân wie noch nea in Gemeentebelang.

Mar wat die dy Bearn Bilker op de kade te dûnsjen, en roppe dat hy bliid wie dat der no eindelik in Gemeentebelangen wie. Bearn Bilker is in Oranjeman yn hert en nieren, hâldt dêr lêzings oer, mar seit net dat dy âlde Oranjes demokratysk wienen. Dyselde Bearn Bilker is polityk opfieden yn it CDA. Hat altyd útdroegen dat it wichtich wie om hâldfêst te hawwen yn sa’n grutte partij, omt je dan fersekere binnen fan demokrasy. Dêr kin je dan yn in gemeente bygelyks wer fan profiteare. Dyselde Bearn Bilker stiet as in dwaas te dûnsjen op de wâl at dy Gemeentebelangers komme. Bêste lju, mar se sjogge net fierder as de grins fan de gemeente. Wêr’t se rjocht op ha, mar dat is wat oars.

Mar Bearn Bilker wit dus dat yn de gemeenten partijen as CDA en PvdA it proses ferlern ha.  Yn gemeenten giet it tenei om kiezen fan individuele lju. Ek de gruttere partijen sille sa oan de slach moatte. En net fierder sjen as de eigen grinzen fan je grietenij. Bilker mei dêr best bliid mei wêze.

Mar hoe moat it dan mei de provinsje Bearn? De steaten moat aanst oardiele oer alle grietenijen as ien Frysk gehiel. Dat kin se net, sels grutte partijen kin no net mear algehiel demokratysk tinke. Dat wie yn de Gouden Iuw dochs jusjes better.

 

 

 


Een reactie plaatsen

09 05 2018

Mienskip

It jier 2018 is yn Fryslân it jier fan de mienskip. We ha it wurd oeral delkwakt. Elk yn Nederlân wit no dat se net presies fertelle kinne wat mienskip no echt is, mar dat it o sa goed fielt. It skynt ek wol gesellich te wêzen, want dy idioate Friezen ha der in moai feestje omhinne bout. Dêr moat we marris hinne. Watte, de lju dy’t rûnom út de wrâld weikamen waarden op Skiphol  mei musyk en moaie Fryske famkes wolkom jitten. You have a party? Yes, we show you mienskip. Wat does that mean?

No, dat lis ik efkes út. Amelân moat in jier wachtsje op in echte boargemaster. De polityke rapen bin dêr sa gear, dat kommissaris Arno Brok tinkt dat it in jier duorret om dat allegear wer glêd te striken. Dat betsjut dat hy no yn july at De Hoop fuortgiet in diktator ferklaaid as waarnimmend boargemaster beneamd. Dy waarnimmer moat soargje dat alle Amelander polityke noazen deselde kant út wize.

At je nei de ferkiezingsútslach sjogge dan tink je dat it nó wol wer goed is. Simpel, de nije partij AmelandEén woe fan it âlde gedonder ôf. En tsjinne de mienskip mei de mienskipsnamme AmelânEén. Se krigen yn ien kear fiif sitten. Mei in yn Tytjerksteradiel fuortsmiten PvdA-wethâldster kin se de saak fierder wol rêdde. Tinke se.

Mar Brok wit fansels dat it net sa is. De ôfrûne jierren ha sjen litten dat polityk op it Amelân in saakje is fan minsken dy’t elkoar yn it hier hingje. Tsjinstridige belangen ha, ek yn har eigen wurk. Se kinne dêr it hiele wurd mienskip net. Dêrom moat der earst mar in oaren yn omramaaie. Ik bin benijd, it wurdt dreech. Foar it oare is it hieledal net slim dat der op Amelân gjin mienskip is. Je kin der toch net komme. En yn oare gemeenten bard it formearjen ek net sa mienskiplik. Se ha oeral spul.

Wel lets then go to your fames farmers and cows. Eeeh ja, no ja. Sjoch, de opposysjepartijen yn de steaten bin by elkoar stapt en ha in plan makke om it fertuteazjen fan it feangreidegeiet yn ien kear tsjin te gean. Se wolle dat it wetter wat heger yn de sleatten komt. How nice. No nee, niks nijs, want de boeren wolle soks net. Dus it CDA en de VVD ek net en dy bin de baas.

But you have here toch ek noch the Frisian nationalists, they are ferry famous by ús. No hjir net, want as ienigste partij ha sy yn it programma stean dat se it wetter mear as tsien sentimeter heger ha wolle. Mar se gean mei CDA en VVD mei, dy’t sizze dat it allegear sa hurd net moat. Ek net alles yn ien kear. Se wolle earst alles noch in kear goed besjen. Nee, boerelân is optheden yn Fryslân echt gjin mienskipslân.

Mar I tel you noch wat ferskriklikers. De echte brek yn it mienskipstinken. Feanwâlden. It plak wêr’t Mindert Bokma de Boer de earste koöperatieve súvelfabryk oprjochte hat. In koöperaasje, it teken fan mei elkoar earne oan wurkje. Feanwâlden, wêr’t Theun de Vries berne is. Dy’t it wat hy fûn needsaaklike mienskipstinken op mear dan skitterjende wize dellein hat yn syn wurken. Der noch ferneamd fan is.

Yn dat Feanwâlden stapte de feestkommisje op. In feestkommisje is yn in doarp de fertsjintwurdiging fan de mienskip. Dy komt dan de jûns fan it feest wol efkes te sûpen. Dizze feestkommisje waard bedrige. Omt se de drankferkeap op it feest yn hannen fan frijwiiigers joegen. Sa fier bin we dus ôfsakke, sels yn Feanwâlden. Dat je in feestkommisje oplizze wolle hoe’t jó it ha wolle. En at dat se it oars wolle dan hou je der yn. Teminsten dan siz je dat je der ynhoue.

Blykber sa lûd, dat de feestkommisje nei hûs gie. Ach, bedrigje is yn de wrâld fan hjoeddedei al hiel gewoan. Ik kin der noch folle mear ferhalen fan. Dy feestkommisjes of oaren stappe net altyd op. Yn Feanwâlden wol. Moedeleas. Benaud.

In nije ploech stiet al wer klear en dy ha al sein dat se it net mei frijwilligers dwaan sille. De drigers winne. De mienskip hat it ferlern.

 


Een reactie plaatsen

02 05 2018

Oarloch

Snein ha’k yn it Friesch Museum west. Escher. Moai. Mar ik stie der   wat gremitich nei te sjen, want eins hie’k it smoar yn. Oan it ein ha’k efkes nei ûnderen west en it swurd fan Grutte Pier yn’e bûse stutsen. En fannemoarn ha’k trije en in heale menút krigen fan Omrop Fryslân om jim mei te krijen yn in oarloch. It is yn dizze wrâld in nuveraardiche oarloch, want it giet net oer ien of oar leauwe. Mar dat kin my neat skele: ik ferklearje de oarloch oan it gewest Grinslân.

Grinslân hat jierren yn de boaijumdelgongsierdbevingsnederklits sitten. Dêr bin se ferline wike úttild troch de famylje Oranje. Dêr ha se in kwak arro fan krigen. En dan keare Grinzers har automatysk tsjin Fryslân. Mar dizkear té grouwélich.

It giet om Skier. Skiermûntseach. Lytjepôle. Dat eilân ferskood wat yn dy noch libbene Waadsee nei it easten. Nei Grinslân dus.. Sterker, se ha by it kadaster yn Grins in man oansteld, dy’t alle dagen foardat hy wat oars docht, earst efkes nei Skier ta moat. En mjitte. En ferline wike hat dy man raasd om it libben: it is wer safier. De lju, dy’t oo de Skieding tusken Grins en Fryslân wenje, witte net iens dat se yn Fryslân ite en yn Grins skite, mar op Skier krij dy Grinzers al in orgasme at der in krûm sân oan har kant fan de tinkbyldige grins komt.

Hjir heart fansels in skiednisferhaaltsje by. Dat yn eardere tiden Skier fan Fryslân wie, mar dat we net wisten wat we der mei moasten. Der gie ommers noch net in boat mei toeristen  hinne, it lei der mar wat.   Dus doe’t Fryslân jild nedich hie, foar de oarloch tsjin de Saksen dy’t letter Grinzers waarden, ha se it eilân ferkocht oan partukuliere ynfestearders. Ien dêrfan wie Catharina Stachouwer. Om 1750 hinne wie dat. In dwers wiif, krige spul mei elk. Dan belle se nei Ljouwert en dan kamen Fryske soldaten om har wer wat romte te jaan. Terjochte yn Fryske sin, want se wie eigensinnich.

Foar de lêste oarloch wie it eilân fan in Dútser, mar dat ha we him nei de oarloch daliks ôfnaam. Al sieten der doe oant juny Dútse soldaten op it terras fan hotel Bernsdorff. It kaam by Fryslân.

Yn 2006 moast it kadastrale streepke tusken Fryslân en Grins jusjes nei it easten. Se ha’t oer “afkalving en aanslibbing”, mar neffens my sitte de Grinzers ûnder wetter der gewoan tsjin oan te triuwen. Dy wolle wol sa graach in waadeilân ha. Dan bin je wat mear yn de wrâld. Mar it is gewoan ús eilân, Wý en net de Grinzers ha frou Stachouwer holpen. No ek ôbliuwe dus.

No bin de Grinzers om in hiel spesiale reden yn 2006 akkoard gien  mei in formele grinswiziging. Se krigen jild fan Fryslân, wy bin no ienris kloaten. Mar at om de goede gong fan saken in Grinzer wc by Fryslân komme moat, betelje we dêr toch net foar? En wol foar dy krûm sân? De lannelike en dus noch formalistysker oerheid sei dat it sa moast om, goed harkje, at der no in ramp bart op it eastelike puntsje fan Skier, wat de helt fan de dei ûnder wetter stiet, dan moatte de Fryske reddingboaten formeel oan de kant bliuwe, en dan komt der redding fanút it trije dagen fierder lizzende Delfsyl. Unsin.

Mar ûnsin is noch net genôch foar oarloch. Dy moat der lykwols al komme, omt de Grinzers no sein ha dat se it stikje diskear net oan Fryslân jaan wolle. Se wolle it hâlde. We boartsje as noarden wol o sa moai mei syn trijen yn de sânbak, mar op in dei is it ynienen oer. Dan sla we elkoar op de bek. Want wat se net sein ha is dat se dêr in man yn it weake sân sette wolle dy’t fan dêrút stadich nei it westen tagiet en elkenien ombringt dy’t net sizze wol “er gaat niets bov’n Groning’n”, omt Skier no ienris noardeliker leit as Grins. Want inkeld dêrom wol Grinslân dat puntsje ha.

No, jim wit genôch. Oarloch. Ik ha’t spandoek al klear.

Op nei Skier, mei it swurd fan Grutte Pier!


Een reactie plaatsen

25 04 2018

Mars fan Harns

Jo kinne op sneon 2 juny oansteande net nei de lannelike en brocante túnfair yn Ryptsjerk, whatever it ek may be. De musyk op it Oranjewâld Festifal giet oan jo foarby. Lykas de Bachestafette yn Ljouwert en it musykspektakel fan de Lemster toer. Al dy lju yn dy moaie kleurige pakjes út 1588 foar it skitterjende en massale historysk sjochspul yn Sleat stean foar lul: jo bin der net. De Abe Bonnema expierence yn Ljouwert, de Overtuinen Fair yn Drylst, it Jammerlike Klaaghliet yn Warkum en it Fluitskip yn Hylpen, dêr stiet nearne in hûn te harkjen. En de trein fan Taal op it spoar sit hartstikkene leech. Watte, al dy oare hûndert oare eveneminten moatte it 2 juny ek sûnder folk dwaan.

Want elk moat dy dei nei Harns. Jo ek.  Dêr is nammenlik in demonstraasje. Tsjin gas- en sâltboarings ûnder Waadsee.

No moat ik de jongere harkerkes earst efkes fertelle wat  demonstraasjes eins binne. Tsjintwurdich demonstrear je nammentlik inkeld troch Nee op jo telefoan oan te appen. Dan hear je ynienen by de tûzenen dy’t in ûnnoazel referindum oer de donorwet stypje. Of jo protesteare tsjin te folle ferstjinjende bankdirekteuren. Of jo freegje om de kladbryfkes oer de dividendbelêsting yn te sjen. Jo kinne jo soarch kwyt yn jo tillefoan.

Eartiids giene wy te demonstrearjen. Ik ha noch gatten yn in stik greide tusken Nij Beets en Beetstersweach slein, tegeare mei Joop van der Berg. Dan yn oprocht en foar elke tsien deaden yn Vietnam setten wy in krús yn sa’n gat. En dy manmachtige demonstraasje tsjin kearnwapens yn Amsterdam: geweldich. En it moaie wie, lang om let krigen jo ek noch gelyk.

We stutsen massaal de fûsten omheech, joelden de minsters út, namen in pilske en giene wer nei hûs. Moaie dei hân. Lekker foar it gefoel. Dat dogge se dus no op 2 juny yn Harns. De Mars door Harns, sizze de hollanders dan.

Mei syn hûndert-tûzenen lûke we op nei it byld fan de Stienen Man. Al sil we boargemaster Roel Sluiter, in âld kommunist, dus dy hâldt fan demonstraasjes, wol net oan de kant krije, mar ik tink dat Lutz Jacobi yn it skaad fan de Robles ek wol oan it wurd komt. Se begjint nije wike as direkteur fan de Waadferiening; dan moat se in moanne hin en wer farre nei alle eilannen en dan kin se dus op 2 juny moai ferbaal los.

Sju, de Waadferiening is yn 1965 oprjochte, omt der wat Fryske idioaten twa dammen oanlizze woene nei it Amelân. De Waadferiening demonstrearde. Dat wol sizze, der wienen tsientûzenen leden en dy ûnderskreaune automatysk alles wat de Waadferiening woe en benammen nét woe. Sa krige de Keamer dan  krekt as no tûzenen hantekeningen binnen. Spitich fan dy taktyk wie dat it ferhaal fan ús Waadsee altyd behoffene is troch de Amsterdamske grachtegordel, dy wie manmachtich lid en bepaalde wat der barde.

Dus rinne op 2 juny wierskynlik de Jesse Klavers en Lilian Marijnissens foarop. Want yn de Fryske polityk sjoch ik gjin minsken dy’t ferbaal sa goed ûnderlein binne yn soksoarte ûnderwerpen dat de media dêrfan  út de skroeven reitsje en soargje dat it ferhaal dûbeld sa hurd oankomt yn Den Haach. Freek de Jong moast Grins ommers ek rêdde, noarderlingen kinne dat blykber net.

Us provinsiaal bestjoer mompelt ek wol ris súnich wat oer boarings, mar ik sjoch se 2 juny ek noch net foarop rinnen yn Harns. Dy moat dan fêst nei Sleat of Drylts. Retze van der Honing fan Grien Links is it ienigste steatelid wat meitoffelt, mar dy is sadanich bejaard dat er him al werom lûkt yn de Hearenfeanse ried. Theunis Piersma wurdt ek neat, want elke boer kin syn bloed wol drinke en jo moat ek de boeren mei ha yn it ferhaal, want de fersilting yn it noarden komt fan it sâlt. En fierder bin we stil, roppe net lûd.

Mar wat is it no moai dat wy yn ditsoarte omstandichheden net mear ôfhingje fan de Hemmo Muntinghs en de Arjan Berkhuysens. Dat we no sels it Fryske lûd en gefoel oer de Waadsee heare litte kinne. Ik ha der suver al sinne oan. Demonstraasje.

Bliuw fan ús Waadsee ôf. En fan Lutz.


Een reactie plaatsen

18 04 2018

Twa wolven

Ynienen wie it safier. De wolf kaam Fryslân yn. Alle media brochten it mei in alderheislikst joechhei. Net alle nije ynkommelingen wurde sa begroete, hear. Dy oesters dy’t út Japan komme, soargje dat der net mear in skip de Skylger haven yn kin. Dy fyn we net leaf. De wolf wol. Likegoed biet hy yn Boyl wat skiep oan smots. Der ha’k net iens immen fan de Partij voor de Dieren oer heard. Sa’n boer hat it smoar fansels yn, mar de rest fan de skieppeboeren yn Fryslân ha it miel fan de wolf, al dy fleurich omhippende lamkes, noch rêstich yn de greide omrinnen. Kom mar, fret mar, we krije dochs wol skeafergoeding fan de provinsje. De wolf is hjir in hillich bist.

Wolf. We ha der ferdoary net iens in eigen Frysk wurd foar. Tsjin de vos sizze we foks, tsjin de buizerd mûzebiter, mar tsjin de wolf sizze we wolf. De provinsje fynt him net gefaarlik, neffens harren komme wolven ornaris net by minsken yn’e buert. Mar wat wit ús provinsiaal bestjoer no fan wolven. Hoewol, de VVD-er Foeke de Wolf wie de lêste wolf dy’t yn de steaten sitten hat. En dy wie wol dwers, mar yndied net gefaarlik.

De provinsje sei oer de Boylster wolf noch wol dat at hy dan wól by je yn’e buert komt, dan moat je him gewurde litte. Dus de hoed ôfnimme, dach wolf sizze en dan trochrinne. Mar dat dogge wy net. Nee, de media ha ús ommers ferteld dat in wolf yn Fryslân wichtiger is as dat der al of net nei gas board wurdt. Dus wy wolle aanst allegear in selfie mei de wolf meitsje. Hoopje dat de wolf dy  tillefoans ek opfret.

Der rûn hjir ek noch immen om, dy’t ferklaaid wie as wolf. Pieter Omtzigt, Twadde Keamerlid fan it CDA. Hat ea nep-nijs makke mei  immen oer de MH17. Dotan moast fuort fanwege nepnijs, mar Pieter mocht bliuwe fan Buma. Sterker, hy mei no ek wer raze. Tsjin de earme Tseard van Bekkum, ús hillige heit fan kulturele haadstêd. Wat is it gefal: der is yn Malta in heal jier lyn in sjoernaliste ombrocht. Mei in autobom. Dat is net goed. Mar gewoanwei skodzje we ús wize holle by sa’n berjocht en prate dan wer oer de wolf.

No net.  Want op Malta leit Valletta. En Valletta is krekt as Ljouwert/Fryslân, da’s mar krekt wêr’t je wenje, ek kulturele haadstêd fan Europa. Wêrom at der twa kulturele haadstêden binne is elk ûndúdlik, mar ja de sinten moat dochs ek op.

No skynt it dat de Maltese Van Bekkum, dy man hyt Jason Micallef, dat dy sein hat dat de betinking fan dy sjoernaliste no wol oer wêze mei. Doe frege de Ljouwerter krante dêr Van Bekkum nei, ik tink op oanstean fan Omtzigt. Net Ljouwert, net Fryslân mar Van Bekkum. Dy sei dat er him leaver net mei polityk bemoeit. Dat is wat in rare sin fan immen dy’t spesiaal út it polityke midden helle is om de kulturele haadstêd te bestjoeren, mar it kin.

Kin net, sei Omtzigt. Yn it Ingelsk twittere hy raar guod, sadat sels de soan fan de fermoarde sjoernaliste skande spruts oer Van Bekkum. Disgraceful. Fansels, Van Bekkum hie him der wol in bytsje ôfmakke, mar at je yn Smellingerlân de ChristenUnie net iens dúdlik meitsje kinne hoe wichtich in keapsnein foar Drachten wêze soe, dan mei je net ferwachtsje dat je Malta de oarloch ferklearje. Of dat je ynienen sizze we stjoere gjin ierpelgedichtsjes mear nei Malta. As soenen je dêrmei in signaal ôfjaan wer’t se op Malta fan skrikke.

Van Bekkum hat yntusken, twongen troch in roede wolven, tegearre mei Feitsma en Poepjes sein dat it allegear hiel slim is en dat om him dy Micallef syn wurden werom nimme moat. Klear.

Mar oan de oare kant stiet dy Omtzigt noch te hymjen. Van Bekkum is oan alle kanten fernedere. Hy is net belle, hy is iepenlik ta wolveproai makke. Hy soe net begripe dat Malta nearne oars oer praat. Hy soe ek de frijheid fan meningsuiting net respekteare. Allegear wartaal, inkeld om jesels mar te profilearen as nije minister presidint. Omtzigt is in wolf yn skiepsklean.


Een reactie plaatsen

11 04 2018

Unnoazel

Hoe ûnnoazel kin je wêze. Dat je tsjin lju sizze om mar mei 60 km per oere oer in streek op’e dyk te riden en dat je dan it Frysk Folksliet hearre…  Ik tocht echt oan in hele flaue 1 april grap, mar it wie echt. Ik tink dat dy man dy’t in fleksibel-elektroanysk 70km boerd útfûn foar de dyk Ljouwert-Boalsert, no ynhierd is troch de provinsiale diketsjinst, en der allerhande ûnnoazele dingen betinke mei.

Mar provinsiale geasten, tink no ris nei: alles is dochs ferbearn yn in auto, sels je stoel of de binnenspegel ferskoue mei aanst net mear, want dan kin je in ûngelok krije. En wat docht Fryslân? Dat set in musykje, no ja it folksliet op in migerige toan, op de dyk by Jelsum. Mar dan moat je wol sa deun mooglik oan de kant ride, sadat je gau yn de berm sitte.

No wie’t op’e nije dyk by Jelsum. Dat wie wol wer handich om it dêr del te lizzen. Dy lju dêrre bin ommers wol wend oan ûnnoazel, net nedich leven. Tapaslik, der kaam noch in knoarre lûd by fannewike. Se bin ommers wer begûn mei Frisian Flag.

Soks hat neat mei kofjemolke te krijen, mar alles mei in ôfgryslik soad leven fan straaljagers, dy’t krekt dogge as is it oarloch. It sil bêst nedich wêze om yn Syrië goed út te sykjen hokker lju wol of net deasketten wurde moatte, mar dat oefenjen hoecht om my hjir net. Foar guon wol, en dát mei ek.

Mar moandei hat bliken dien dat it hjir yn Fryslân hielendal net kin. De fleanbasis hat gjin goede apperatuur. Der moast moandeitemoarn earst in “weather ship” omheech. Dat is gjin skip, mar in straaljager. Dy moast sjen hoe’t it waar dêr boppe wie. Dat kin se dêr ûnder net sjen.

 

 

Mar at se dêr dan gjin goede apperatuur ha, wie dan efkes nei Harns riden, om by Piet syn masjines te sjen. Piet Paulusma, hy stie yn de Libelle yn in alhiel fryske flagge pak. Freeslik gesicht foar it oare, mar it hie wol by Frisian Flag past.

Dan hienen se ek sjoen dat it moai waar waard. Mar dat hele moaie waar waard snein daliks nei de ferdommenis riden. Troch al dy moterriders, dy’t mei ûnfoege snelheden de fytsers en kuierders op de talleaze Fryske net-musikale dykjes sûnder trottoir en fietspaad oan de kant ramden. Mei sa’n alderheislikst leven, dat alle skriezen daliks trochflein binne.

De Ljouwert Krante hâldt ek fan leven. Ferline wike earst hiele grutte spannende ferhalen oer in mailtsje oer it Cambuur-stadion. Och heden, dêr wie de krante en Otto van der Galiën fan Lijst058 neat fan ferteld. Och heden, dy Jan Anker wit alles dochs better as wa dan ek yn’e wrâld. Och heden, Henk Deinum koe no alfêst wol nei hûs ta gean, want dy hat dat mailtsje net lêze litten.

Yn de sneonskrante frieten se it ferhaal wer op. Ynienen wie Deinum wer leaf. En se krigen sa linkendewei troch dat it wol ûnfoech is fan Jan Anker en it WTC, dat sy bepale wolle wat foar winkels der yn Ljouwert komme en dat se mei dat mailtsje neat oars woene as Henk Deinum it mes op de kiel te setten. Ik wik jim, hjoed wurdt Henk Deinum wer de grutte man, dy’t it knyft fan Anker mei in moaie bôge yn de Potmarge kwakt. Efter it gebou fan de krante, kin se it goed sjen.

Mar it alderslimste is dat it Cambuur-stadion, de ûnfoegens fan moterriders, Frisian Flag en fansels dy musikale dyk by Jelsum allegear yn de nasjonale media kamen. Benammen doe’t bekind waard dat dy krekt iepene dyk fannacht al wer ticht moast en dat de provinsje dy musykrommel en 80.000 euro oprêdde moat.

 

Der waard ferline wike ek bekind dat der hieltyd mear minsken nei Fryslân ta komme. No dat is no wol wer oer. De minsken dy’t rêst sykje, komme net mear yn dit Fryslân-fol-leven. Martin Cnossen fan Merk Fryslân stiet te gûlen oer de ûnunoazelens fan ús bestjoerders. Want wat seit deputearre Poepjes oer de musykdyk by Jelsum: “it is wol sonde, dat it wer fuort moat. Ik fûn it sa moai”.

Poepjes wennet yn Makkum.