Eelkesweblok


Een reactie plaatsen

14 02 2018

Trein

Juster wie’t in Frysk lykspultsje. Halbe fan Easterwâlde syn kop waard der ôfhelle, mar Pia fan Dokkum yn’e donorblommen. Mar wy sjogge inkeld nei Pyeongchang, want wy bin reedrider. We sjogge nei ús helden. At Jan Smeekens fan Snits it stadion ynkomt mei de flagge dan bin we grutsk. At Olympysk kampioene Carlijn Achtereekte njonken Sjoerd de Vries fan de Jouwer delploft en mei him begjint te tútsjen, springt ús hert oerein. We jubelje om gold-sulver Hearrenfeanse Ireen Wüst. Antoinette de Jong fan Rottum ferwachtsje we aanst op de 5km noch mear fan as it brûns wat se al hat.

Sjinkie Knegt fan Bantegea hellet  ek al sulver, it is net te leauwen. Hy waard juster folsein ûnterjochte skrast, je meie se dêr dochs altyd oan de kant batse. Sven Kramer fan Hearrenfean sprong gatten yn de loft by syn safolste gouden medalje, omt hy wit dat it publyk soks o sa aardich fynt fan in keizer. En at Marrit Leenstra fan Wyckel mei triennen yn de eagen mear dan lokkich is mei it eindelik fuortsmiten fan dy eineleaze rige fjirde plakken, dan janke we mei.

At Lotte van Beek, de Swolse, dy’t we o sa gastfrij opfong ha yn ús Fryske ploech, dêr in hûndertste sekonde efter sit, smoare we yn it meilijen. O en dan sjoch we dêr op facebook har kootsj op in Koreaansk marke reedriden, Henk Hospes. Dy wie sels ea wrâldkampioen koartebaan. Dat wie neffens my yn 1987. Ja, dat wie op’e baan fan Akkrum, wêr’t de matjedoaren, as Ykema en Liuwe de Boer har falle lieten, omt de iene baan folle better wie as de oare, en doe…

Sju, ik ferwurd ek hielendal yn nasjonalistyske ekstase at it hillige iis ter sprake komt. Der is mear. Ik sjoch de Amerikaanske freestyle ski-er Casey Andringa. Dat is fansels in neisaat fan âlde Knilles Andringa fan Boalsert dy’t yn de fyftiger jieren nei Amerika emigreard is. En ik tink ynienen, wy moat hjir ek mar sa’n nuvere bulterige skibaan mei springplankjes ha. At in Fryske Amerikaan soks docht, is it ynienen ús sport. En alles wat topsport is, heart yn Hearfenfean. Teminsten Jaap Stalenburg, foar de fjirde kear fannewike wer op’e nij as reserve yn de ried fan Hearrenfean kaam, seit op twitter dat de lokale polityk soks allegear regele hat. Hy wol ek bakken fol jild útjaan dat at de Tour de France nei Fryslân komt, om dy dan nei Hearrenfean te heljen. Allegear nonsens, mar ach, hy sit yn dyselde nasjonalistyske olympyske euforie.

Want at dy sporters werom komme oer oardel wike, moat we marris freegje at se wol bliuwe wolle yn Hearrenfean. Want de trein sil tenei oan Hearrenfean foarby gean. Hy raast no Grou en Akkrum al foarby. Straks ek net stopje yn Hearrenfean, Stienwyk, Meppel, sels net yn Swolle. Yn ien kear trochjakkerje nei de rânnestêd.

En wit jim wat it alderferfelendste dêrfan is: op sa’n stasjon stean, wachtsjend op de trein, en dan komt der sa’n snel ding op folle krêft foarby stowen, wylst je der noch maklik by yn kinnen hienen. Dat jout sa’n freeslik gefoel. Dan tel je net mear mei.

Wylst ik bêst wit dat in trein net oeral stopje kinne. En ik wit ek bêst dat de hastige wrâld der aanst oars útsjocht. Hè, dan stappe we moarns yn ús selsstjoerende elektryske auto. We toetse in treinstasjon yn en hup hy bringt je dêr. Dan stap je yn de trein. De jûns kom je werom, fluitsje op jo mobiele tilllefoan en hup dêr is it autootsje wer. Efteryn mei de flesse wyn dy’t jo moarns dêr al klear lein hiene. Soef soef. Unsin? Nee. It fleanfjild yn Londen wat fannewike efkes ticht moast fanwege in oarlochsbom hat deis 45 fleantúgen fan en nei Nederlân. Hûnderten mannen yn netsjese pakken en in kofferke.

Dus echt gjin ûnsin. Mar dan wol ik leafst moarns al grutsk it wurd Hearrenfean yntoetse. Us hillige plak, mei al dy keningen en keizers en harren akkomodaasjes. Mar at de trein trochriidt, kin je dy akkomodaasjes wol wer ôfbrekke. En sit alle topsport wer gewoan yn de rânnestêd. En soks giet allegear bûten de lokale polityk fan Hearrenfean om, Jaap.

Advertenties


Een reactie plaatsen

07 02 2018

Start

Fryslân is hielendal gek yn’e holle wurden fan de earste suksessen fan de kulturele haadstêd. Dêrom komt der no in pear ton kostjend ûndersyk nei at we hjir oer in pear jier ek de start fan de Tour de France krije kinne. Of miskien de Giro. En at dat net kin desneeds de Vuelta. Want we ha de wrâld hjir no, dy wolle we net wer kwyt. We krije hjir no 4 miljoen besikers, dat smyt in soad op. At it ûndersyk aanst útwiisd dat it safolle tsientallen miljoenen kostje moat, ach dan ha we dat noch wol yn de kontbûse. Dan is Ljouwert mar in pear jier langer de earmste stêd fan it lân. Want in start fan in grutte ronde kostet inkeld mar jild, dêr komt net in kwartsje fan wer werom. Mar dat hindert neat. Friezen bliuwe net sitten, dy gean stean sjongt Gurbe. Olé.

Ik sjoch it al foar my. In Frysk fytsfeest mei geel ferve greiden. Joop Atsma foarsitter fan de organisaasje. Piter Weening foar it startskot at de kening net kin. Lieuwe Westra fertelt yn 375 ynterfjoes alles oer Fryslân, oant en mei de lêste tegel. Ald-hurdfytser Jan van Erve regelt de sponsoring, en Luuk Eisinga, ek al besibbe yn dy hurdfytswrâld, regelt dat it Abe Lenstrastadion start en finishplak is. Hy lit it byld fan Abe fermeitsje ta dat fan Bauke Mollema. Olé.

De flaggen op’e alle tuorren, en de tsjerkeklokken liede yn hiel Fryslân at it startskot giet. De proloog is in tiidrit op de Ofslútdyk, mar net fierder as it monumint. Se ride ien foar ien, dus moai tiid om de prachtige bylden fan in fol wymûnen stampte Iselmar sjen te litten. De oare deis fansels lâns en troch de alve stêdden. Dêr stean dan  miljoenen lju, we kin de fonteinen net iens mear sjen. Olé.

Wat fantastysk dat it hjoeddeiske provinsiale bestjoer dit ynisjatief naam hat. Wy hiene altyd it smoar yn dat Grins en Drinte it wolris dien ha en wy net. Dêr kin we net oer. Mar fanwege de hillige noardelike gearwurking dogge we fansels Grins en Drinte al efkes oan. Dus healwei oer de Harkema nei Bauke syn berteplak Súdwolde en dan ek in stikje klinkers yn Drinte. Dêrom ha Fryske bestjoerders har no al hielendal akkoard ferkleare dat der tenei alle simmers in wrâld fan  leven fanút Assen nei Bontebok oerwaait at it TT circuit yn Assen ombout wurdt foar F1 auto’s. Verstappen en dat gedoch. Ik sjoch dêr nea nei, want sporten wêryn óf moters óf de ynhâld fan hynders it wichtigste binne, bin foar my gjin sporten.

Ik ha eartiids as lyts jonkje, in jier as sân acht wie’k, wol de breipriemmekoker fan ús mem stellen. De breipriemmen der úthelle. Dan hie’k tweintich kleurde stuiters en dy hie’k allegear nammen fan Tour de France fytsers jûn, Anquetil, Gaul, Darrigade, Bahamontes, Geldermans, Zilverberg, Nijdam en sa. Dy stuiters rûgele ik troch de koker dy’t oan ien kant op wat boeken lei. Dan skreau ik op wa’t earst wurden wie en sa fierder. Dus at de Tour de France hjir komt gean ik der tink wol efkes hinne. Yn Lemmer of sa, want dêr leit dan tink ik noch alles fan de diken ferkeard, dus dêr donderje se allegear del, altyd it hichtepunt yn in etappe. Ik stean tusken de miljoenen, meitsje in selfie at de fytsers der oankomme en skarrelje dêrnei  fleurich wer nei hûs troch de berch plestik rotsoai, dy’t út sa’n karavaan kwakt wurdt. Hindert neat , it makket ús greiden eindelik kleurich.

Mar ik moat mysels en jim teloarstelle. Binnen in wike barde der wat ûnfoechs, wêrtroch dat hiele gefoel oer dit fantastyske eldorado, dizze hearlike provinsje yn ien kear nei de ferdommenis waaide. Der wie in amtner dy’t yn in kâld bryfke de ynwenners fan Eastermar dúdlik makke dat it as steunlûker gjin inkeld doel hat om fan dy steun lotten te keapjen, sels net fan in goed doel aksje. At je wat winne: hjirre, daliks ynleverje. Sá gau sá’n bryf stjoere. Sa lang at ús amtlike wrâld ditsoarte sokke minsken hat, en der bin bazen dy’t it ek noch goedkarre, bin alle aardichheden en oarichheden yn dizze provinsje net mear mooglik. En hoege se om my ek net mear.


Een reactie plaatsen

31 01 2018

Waad

Harnsers wolle de Waadsee yn. Dat is net sa frjemd, se wenje der al 861 jier deun njonken, dan wurdt it tiid dat je in kear fuotwaskje. No  dogge lju soks tsjintwurdich net mear, de broek oant de knibbels ta omheech en dan efkes yn see ombargje. Rekreaasje bestjut hjoeddedei gâns mear. It moat hieltyd lúkser wurde. At je gjin wifi mear ha, komt nimmen mear op jo kamping. Der bin aanst inkeld noch villaatsjes. De alâlde tintekampingfildsjes wurde omwrotten ta steankaravanstasjons, wêr’t ek mobyle kampers in soad plak krije kinne. It tintsje komt aanst inkeld noch yn it tintemuseum dat op Westerkeyn op Skylge komt te stean. Dêr mei op Oerol noch yn sliept wurde.

Yn Hylpen binne de plannen frij fier om te kommen ta in rekreaasje-eilân mei bungalows yn de Iselmar. Mar de Iselmar is wat oars as de Waadsee. De vereniging tot behoud van het IJsselmeer van 1972 bestiet al net mear. Leechrin; gjin sinten mear. Der is no noch wol de IJsselmeervereniging, mar dy kloppet net oan alle doaren. Dus dat Hylper eilân hat wol kâns. De Iselmar is ommers dochs al in ûnding mei al dy ûnbige wynmûnen en dat al twa jier duorjende geskuor yn Lemmer.

Dat is yn Waadsee wol oars. De Waddenferiening is noch altyd sterk. Boppedat ha se ynternasjonaal en nasjonaal de mienskip mei. At je ienris wrâlderfguod binne, dan ha de fuotwaskjende Harnsers it swier om der noch in smoarge poat tusken te krijen.

Mar hiel súntsjes feroarje de doelen fan it Waad al wat. Harns moat ek wat, do kinst dyn unyke posysje net fertuteazje litte. Holwerd wol in hiel soad: de dyk trochbrekke en it waadwetter oant Dokkum ta streame litte. Holwerd yn see. Moai plan, gau oan de slach. Mar Ternaard wol ek wol wat. En Peasens kin dan net efterbliuwe. Kin Swarte Haan op de ien of oare wize noch mear minsken lûke? Moat we noch mear fiskmigraasje ha, sadat ús ieltsjes noch nei de Saragossa-see kinne?

De eilannen wolle altyd wol wat mear. De hurde wyn hat de lêste moannen al oantsjutten dat dêr oanpassings komme moate. Tagelyk moat de faargeulen nei Amelân en Schier ferbettere wurde. En dy fan Skylge en Flylân lizze ek net muorrefêst. Boppedat wolle dy wol graach har jachthavens útwreidzje, it leit dêr te faak grôtfol. En je kin alle wyn wol fuortsmite, mar at der in pear wynmûnen stien hienen, hie de Brandaris wol in jieren fergees draaie kinnen.

No hear ik de Waadferiening al krimmenearen. Terjochte, want at je alles optelle feroaret it byld, de struktuur en dus ek de boaijum en de natoer fan it Waad. Mar de Waadferiening docht al entosjast mei yn it plan fan Holwert. En Joop Mulder draaft ek gedurich op de dyk om, roppend Sense of place. Net ien wit presies wat hy bedoeld mei syn  belibbing fan kulturele lânskipsûntwikkeling. Mar fertaald: de wearden fan it Waad yn stân hâlde, mar we moat der ek mear fan genietsje kinne. Mar dan de disikusje, Flylân wol der gjin drones ha. En it is  my noch in riedsel hoe’t se it dan ha wolle mei de bûtendykse lannen. Skitterjende natoer, mar wy komme net fierder as dy dyk. Miskien fynt Joop der noch wat op út, in pear fan dy ôfskafte tintsjes dêr simmers hinne?

Sûnder gekheid. It is no al in soadsje, at elkenien mei eigen plannen en ideeen komt, dat wurdt it in gribus. It wurdt dus tiid dat de bestjoerlike heit fan al dy neamde lju, de provinsje Fryslân, (yn’e mande mei Grins en Dutslân en sa) ien grut plan makket foar de Waadsee en wat dêr omhinne sit. Gjin geâldehoer sa’t se no al tsientallen jierren dogge, mar echt en gau wat dwaan. Lykas Noardhollân en Fryslân mei de Ofslutdyk dien ha.

Sinten? At it hieltyd efter elkoar oan wat freegje is, wurdt it neat. It Waddenfûns skynt al op te reitsjen, se begjinne yn Den Haach al te seuren. Meitsje dus no ien plan, ek finansieel. En noadigje de minister dan ien kear dit hillige kulturele jier út op’e  dyk by Joop Mulder en syn Sense of Place. Dan sit it sa mar wer grôtfol sinten.


Een reactie plaatsen

24 01 2018

Hoe dan ek, it giet oan

Sneontejûn liedde guon tsjerkeklokken yn Fryslân at it jier fan de kulturele haadstêd offisieel los giet. Guon. Net elke koster klaut sneontejûns kertier oer tsienen de tsjerke yn om te wachtsjen op in seintsje út Ljouwert en om dan tsjin de klok te slaan. Fan âldsher liedde yn Fryslân de tsjerkeklokken net by feestjes, inkeld yn de roomske doarpen. Yn oare doarpen is der inkeld klokkelûd as der immen stoarn is. Mar jim witte it, it wênstige Fryske hâlden en dragen wurdt dit jier oan de kant skoot, wylst der krekt o sa rekken mei hâlden wurde soe.

Al moat ik ek wer net oerdriuwe, at immen yn Hilaard seit dat it lieden fan guon tsjerkeklokken sneontejûn foar har in pikefelmomintsje is, dan leau ik dat. En it mei ek bêst. Mar at Onno Falkena twittert dat de hollânske feestteksten yn Ljouwert misstean en feroare wurde moatte yn Fryske, dan leau ik dat wer net. Ljouwert hat ommers altyd ûnfrysk west. Boppedat, at we dit hiele jier wer neat oars as roppe it moat Frysk wêze, dan bin ik al wurch, foardat alles begûn is.

Oan de oare kant ha de fryske fundamintalisten it ek wol wat dreech. Harren Slachtemaraton giet net iens troch. Dat is ek wol wer logysk want de organisatoaren wolle net fan Raerd en Easterbierrum ôf. Beide plakken kin it kommen en gean fan de rinners lang net oan. En je kin ek wol sûnder dat gedoch in kear oer de Slachte rinne.

It is foar it oare de lêste kear dat ik sûr wêze sil oer kulturele haadstêd. Ik dompelje my fan kommend wykein ôf alhiel kultureel ûnder en fertel jim mei de krystdagen hoe’t dat fielde. Dat ik noch ien kear sûr bin, kaam in bytsje fan de besite dy’t Fryslân brocht oan de Twadde Keamer.

Sju, jim folgje de media en dy wiene inkeld o sa optein oer dit folslein oerstallige gedoch. Want je hóege Keamerleden echt net oer te heljen nei Fryslân te kommen, dat dogge se toch wol en se skriuwe it as wurk. Mar nee, twa dagen in tinte, optredens, buffetten, netwurkje, prate, der allegear hinne en in nacht bliuwe. Wat hat it wol net koste. Dêr hienen wol trije Slachtemaratons fan betelle wurde kinnen.

Ik krige allegear berjochtsjes fan minsken dy’t lulk wiene dat it ek noch barde doe’t bekind waard dat yn Ljouwert in soad minsken wenje dy’t net rûnkomme kinne. Dy hienen wol yn dy tinte ite wollen. Of sneon by it feestje foar de hotemetoten. Mar sels Lutz Jacobi en sa hear je inkeld oer kulturele feestjes, net oer dý minsken. It wie wol byldzjend dat de ried fan Ljouwert justerjûn net trochgean koe, om’t it begjinfeest te lûd opboud waard.

Dy kritisi ha gelyk, mar it is blykber folle slimmer dat Isabel Diks net wit dat Drylts 18 maaie in fontein krijt. It entousjasme fan de LC dy’t ús foarút al fertelde wat foar artikeltsjes se dizze wike allegear skriuwe soenen fanwege dy iepening fan it kulturele haadstêdjier. Fertederjend.

Eins is it hiel sneu dat Nynke Laverman en Sytze Pruiksma harren sankje net it earst hearre lieten op de redaksje fan de LC. Of yn de studio fan Omrop Fryslân. Nee, by Paul Witteman. Dêr sjoch ik nea nei, dat is swiere musyk. Mar ik lies it. Ja, de media bûten dizze provinsje bin fansels twa kear sa wichtich, dy moatte lju nei de provinsje lûke. Wy bín der al.

Krekt as it boadskip dat it sa geweldich is dat bûtenlânske media no oer Fryslân skriuwe. Ek wol logysk, oars hienen se inkeld wat oer Fryslân at der in alvestêddetocht wie. Krekt sa’t de Fryske media op stap giene nei Malta om dêr harren iepening mei te nimmen. Wa is dêr no yn ynteresseard.

We bin inkeld nijsgjirrich nei kommend wykein. As je efkes gjin kranten lêze, mar nei de minsken yn Fryslân harkje dat wit je: wy witte noch lang safolle net as de bûtenlanders en Keamerleden. Wy sette sneon de auto fiif kilometer bûten Ljouwert, toffelje nei it sintrum. Alles is dêr o sa moai. Sûnder mis. En dan sjonge we sneontejûn tusken kertier oer njoggenen en kertier oer tsienen allegear dat we om seis oere tús wêze sille.

En dan?

 

 


Een reactie plaatsen

17 01 2018

Nep-nijs

It kin net oars as der stie moandei in nep-nijsberjochtsje yn de krante. Der stie dat de FNP yn de gemeente de Fryske Marren wol dat at de gemeente tenei tastimming jout foar de ferbou fan dakken fan hûzen, soks inkeld mei ûnder de betingst dat der sa folle mooglik romte komt foar fûgeltsjes. Eins moat der soarge wurde, seit de FNP, dat fûgelvides mooglik makke wurde. Ik ha it parseberjocht fan de FNP Fryske Marren net lêzen, en harren webside is in pear jier lyn al ferlitten, dus ik wit net wat it Fryske wurd foar fûgelvide is. In vide is, sa’t de wat rikere minsken miskien witte, dat je in iepen romte boppe de trep ha. Dan kin je sa fan ûnderen út de hal wei yn ien kear nei de isolaasje ûnder dakpannen sjen.

En ja, der bin minsken dy ha fûgeltsjes yn sa’n vide omfleanen. Guon ha dêr griene parkieten loslitten, mar meastal is der in gatsje wêrtroch dy fûgeltsjes fan bûten ôf yn dy vide komme kinne. Fûgeltsjes hâlde fan ferwaarming en yn dy hege hûzen giet de waarmte moai nei boppe ta. Al dy fûgeltsjes, al of net mei opset dêr kaam, wurde ôfsketten. Ja, elke kear dy fûgel te skiten yn de kofje, dat wol ek net. Mar yn de gemeente de Fryske Marren wer’t safolle túntsjes binne, weryn de fûgels in hearlik plakje fine kinne, dêr moat fûgelvides komme.

Of dakpannen, dy’t noflik makke binne foar fûgels. Bedoeld wurdt dat se dêr dus moai ûnder wrotte kinne, sadat wý elke maaitiid dat getwieter en getsjotter krekt boppe it bêd ha. Jonge fûgels sliepe nammentlik net, dat moat se noch leare, dy twieterje en tsjotterje om fretten. En de senioarefûgeltsjes fleane har it rambam mei migjes yn de bek en dy moatte dus elke kear hin en wer ûnder dy dakpannen wrotte. It Nederlânske folk is tefreden oer haren eigen seks, mar yn de kategory wêr’t moskjes ûnder de dakpannen sitte te twieterjen is dat minder. En dy mosk twietert no it Frysk folksliet. De FNP yn de Fryske Marren soe it dêr nammentlik ha kinne oer de trije moanne dat je noch omkloaie moatte by dat gedoch op de diken dêr, of oer it alkoholferbod foar jongeren yn de omjouwing fan kafees, it mei dus inkeld noch yn de keten; mar nee de FNP hat it oer fûgels ûnder de dakpannen. Of yn fûgelvides.

It móát nep-nijs wêze. En ik ha der alle bewûndering foar, want soks kin je net betinke. Ik tink sels dat in net-FNP-er it betocht hat, fanwege de ferkiezings. Dan kin der elke ferkiezingsjûn earst efkes gol lake wurde, foardat je oergeane op swiere diskusjes oer it behâld fan ynsekten foar de fûgels. Nep-nijs. Foarbyldsje. De kommersieel manager by SC Hearrenfean stapt op. Hy seit dat hy fuort móast en de algemien directeur seit dat hy fuort wóe. Wa fertelde no it nep-nijs? En dat der efkes letter al wer ien fuortgie, nei 9 dagen. Mar dat wie om persoanlike redenen, ja dan mei je net fierder freegje. En at se sels ek neat seit, dan hâlde nijs en nep-nijs wer op.

Mar dan Thierry Baudet. Dy seit dat it nijs fan wittenskippers dy’t sizze dat de ierde oan stront giet fanwege de CO2, nep-nijs is. Mar dan makket hy sels ek wer nep-nijs troch te sizzen dat waarman Gerrit Hiemstra ûntslein wurde moat by de NOS, omt dy dêr publykelyk ek seit dat de ierde hieltyd waarmer wurdt. Dat meie waarmannen  neffens Baudet net dwaan. Mar dan seit Gerrit Hiemstra dat it nep-nijs is as je sizze dat alle wittenskippers net doge. Dan bringt Baudet it nep-nijs dat hy diskusjeare wol mei Hiemstra. En dêrfan seit Hiemstra dan wer dat hy der gjin sinne oan hat om mei soksoarte hapsnurkers oer eat yn diskusje te gean wat al fêststelt is, mar foar ditsoarte minsken wer net, en dat dy dus inkeld nep-nijs brûke.

Begripe jim der noch wat fan. Nee. Dan ha’k noch leaver dat op’e Jouwer de FNP-leden mei in fûgelkoai by de doaren lâns geane yn de ferkiezingskampange en freegje at dy fûgel ek wat yn harren vide omfleane mei.


Een reactie plaatsen

10 01 2018

Pedopolityk

It riedslid Alice de Jong-Gransbergen fan Algemeen Belang Ameland wol nei de ferkiezings oerstappe nei it kristlik belang, it CDA. Dat makket Rudolf Teuben fan Amelân’82 lulk, want soks feroaret de ferhâldings de lêste pear moanne fan 6-5 yn 5-6. Nee seit Alice, ik wurdt oer trije moanne pas kristlik. Maklik praat, der is op Amelân nea wat wichtigs om oer te stimmen. Mar Teuben wol no dat Piet IJnsen fan Algemeen Belang en Peter Pot fan Amelân’82 demissionair fierder regeare. Dat kin net sei boargemaster Albert de Hoop. Nei in pear oeren âldehoeren kaam derút dat se it neisjen sille. No, eart se soks útfûn ha, ha de ferkiezings toch lang al west. Stumperige fertoaning.

Gemeentebelangen/totaallokaal is yn Súdwest-Fryslân mei soarch opboud út twa opposysjepartijen. It dondert no al wer yn elkoar. Se hâlden mar trije fan de fiif sitten oer. Doe seine se dat at lju fia harren polityke webside spul by in ynternetwinkel bestelle, dat se dan jild krije fan dat bedriuw. Soks is net yn it belang fan de lokale winkels. Boppedat brocht it neat op, riedsleden moat no sels jild ôfstean as wiene se SP-ers. En no wol der net ien mear yn de ried.

Ik ha gjin idé hoefier at de FVD, ik bedoel partij Baudet, is mei de riedsferkiezings. Mar it soe nei de ierdskodding yn Grins fannewike wol aardich wêze foar de aksjegroep yn Ternaard om mei te dwaan as polityke partij. De sparringpartner fan Baudet, Theo Hiddema, komt ek noch fan Holwerd. 1 + 1 = 2. De PVV, ik bedoel partij Wilders, docht inkel mei yn Achtkarspelen. Ik tink dat Jenny Douwes troch de kommende rjochtsaken oer it tsjinhâlden fan tsjin-Pieten op de A7 dêr wol hinne waaid.

Dat bin aksjes tsjin’t sin fan Roel Sluiter, boargemaster fan Harns. Dy sei yn syn nijjiersrede dat de PVV en it Foarum foar Demokrasy ûnfetsoenlike partijen binne. Grutte wurden yn in plak wer’t de Hell’s Angels in klubhûs ha. De PVV fynt ek al dat boargemasters fan lytse partijen soks net sizze meie. Soenen se dêr noch wittte dat Sluiter eartiids by de CPN siet?

Corlienke de Jong, provinsiaal fraksjefoarsitter fan de FNP, hie ek in nijjiersrede. De FNP wie earst in taalaksje, doe in skaalferlytsingsbeweging en se wolle no in brede mienskipspartij wurde. Se wol like populêr as Lutz Jacobi dy de doaren lâns, de minsken in hân jaan en de bêrn oer it holtsje strike. Mar wol dát wat opsmite , dan moat je in soarte fan Baudet ha. In folksmenner. Dy hat de FNP net.

Jan Bearn Singelsma hie dat yndertiid kinnen, mar hy relitiveare syn eigen optredens altyd grouwélich. Marten van der Veen ek, mar dy wie oer de grins fan Achtkarspelen útluld. Germ Gerbrandy yn syn bêste jierren ek, mar dy wurdt al griis. Corlienke sels is fierstente leaf en fleurich, dat wurdt him ek net. Jehannes Kramer ek net. Dy sit by Sc Hearrenfean tusken syn maten net werkenber op de easttribune. Lutz sit yn de bussinesclass oan de westkant. Se paait dêr VVD-ers, en aait CDA-ers oer it kopke.

Der bin nammentlik twa Lutzen. De iene Lutz rint hân yn hân sjongend mei Anneke Douma by de doaren lâns. De oare Lutz wie oan it formearen. Swier. It jild wat op sosiale saken tefolle yn Ljouwert útjun is, moat werom komme. Oars wurdt Sander de Rouwe baas yn Ljouwert en dan is Lutz leaver dea as slaef. Mar at se dat foarkomme wol, dan moat se wer gewoane polityk bedriuwe. En no ferdwynt Andries Ekhart dus troch de syddoar. Hy hat yn syn kundichheid en entosjasme, stipe troch de ried, tefolle jild útjûn. Dan moat je bliede. Ach, hy is al 63, kin miskien moai projektlieder fan it nije Cambuurstadion wurde. Mar at sokke kundige bestjoerders, hy waard nota bene út Snits weiskuord troch Ljouwert, oan de kant skood wurde dan moat je wol fraachtekens sette by dat polityk der foar de mienskip is.

De ried fan Opsterlân sil chatte mei bêrn tusken de 10 en 16 jier om se wat tichter by de polityk te lûken. No, polityk is in smoarch en ûnbegryplik spultsje, jim ha my heard. En dan is dat chatten dochs gewoan pedopolityk?


Een reactie plaatsen

03 01 2018

Wifeling

Woansdei. Je sitte mei de hannen omheech. Dy moatte daliks delkomme op it toetseboerd om in moaie kollum te skriuwen. Mar dan is der in wifeling. Je sitte ommers oan it begjin fan in nij jier. Dat is, hoewol myn goede foarnimmens altyd op 24 april of 7 juny yngeane, altyd dochs wat in nije start. Je bin ommers lykas oaren fleurich mei it glês yn de hân oer in drompel stapt. Dus de wifeling hâldt oan.

Je hoege net oer âldjiersjûn te skriuwen. Der wiene mar in pear deaden, likefolle fjoerwurkslachtoffers as oars en in bytsje minder arrestaasjes, al sitte der hûnderten fêst. En mar 12 miljoen skea. No dan ha de plysjes it al oer in slagge âldjiersjûn.

Mar dêrmei sitte de hannen noch net op it boerd. Je wolle it ek net mear ha oer ferline jier, dat hat west. En âldjiersploegen ha, yn dy frjemde Fryske tradysje, har bêst dien om elk te fertellen dat we guon saken net wer dwaan moatte. Je wolle ek net te folle foarútsjen. Want der sitte optheden in dikke 20 boargemasters en in Brok te skriuwen oan harren nijjierstaspraak, sokke lju moat je net yn it paad sitte.

Dan begjin de wifelende hantsjes te triljen. Freed moat ik nei Drylts foar de Frijtinker, dêrmei begjint it kulturele haadstêdjier earder as at it begjint. Sa rommelich sil it hiele jier wol bliuwe. Mar elk is optheden, sa stiet yn de Ljouwerter Krante, entousjast. No, dan moat je no net nei de echte  lûden yn de mienskip hearre. We sjoch it wol. Hantsjes wifelje noch altyd.

En dan falt myn each op lyts appke. Noordkorea oerwaget om sporters te stjoeren nei de Olympyske Winterspelen yn PeyongChang, dat Vrede en Voorspoed betsjut. Dat soe dus kinne moatte. Mar Súdkorea moat fansels no earst oerlizze mei Amerika, Ruslân, Japan, China en miskien wol Nederlân, wat op tiisdeis, tongersdeis en sneons ek yn de Veiligheidsraad sit. Dat oerlis is riskant. Stel je foar dat Trump syn brûklike ne hearre lit. Of Poetin, omt Noorkorea shorttrackers hat, dy’t better bin as dy fan him. Dan seit Súdkorea nee, dy Noordkoreanen mei net komme. Tsja, dan krijt Youp van’t Hek miskien wol gelyk en smite dy Noordkoreanen in bom op PeyongChang at 9 febrewaris dy spelen begjinne. Dat leit flakby, it is maklik te rikken ha’k berekkene. Dus ik pak de list fan Nederlânske riders. Want dan bin we dy dêrnei kwyt en je moat dochs wat oerhâlde foar de WK op de coolste baan fan Rintsje Ritsma yn Amsterdam, dy’t foar it oare neat mear is as in swimbad yn maert, at wie op âldjiersdei al 12 graden.

Ik sjoch dy list mei nammen en dan ploffe de hannen op it toetseboerd en rattelje dit lêste stik oan ien wei troch. Yn Amerika is it yn de atletiek sa: je kin heech of leech skite, ien twa en trije gean nei de Olympyske Spelen. Kampioen of blesseard, je móát by de earste trije sitte. Nederlân hat ek seleksjewedstriden en in matriks. . Mar dêr grieme se sa mei om, dat der noch wiken diskusje wêze sil. Se melden wat se beprutst hienen pas yn it âldierswykein, dan wiene de media der net.

Verbij de 1000, dan bliuwt Krol tús. Otterspeer is better reserve as ien dy’t foar him selekteard wie, mar dan kin Jan Blokhuysen mei. Want dêr gie it om. Dy moast fan Verweij en Sven Kramer mei yn de  efterfolgingsploech. En dan móat je yndividueel ek meidwaan. Allinne mar omt dy jongens Jorrit Bergsma net mei ha woene. Sterker, Jorrit mei de massastart ek net meidwaan. Want se ferwáchtsje dat Kramer, dy’t noch noait in massastart riden hat, better de saak tichtride kin foar Verwey. In dei letter, nijjiersdei op it nasjonaal kampioenskip maraton seagen we, en sij dus ek, Jorrit in gat tichtriden doe’t Bob de Vries foel. Sa ferskriklik fenomenaal wie dat, selden sjoen.

Krekt as 4 jier lyn is de Nederlânske ploech: de rest tsjin Jorrit. Hy waard doe de 10km kampioen. Dat moat mar wer. Miskien dat de bûnscoaches Geart Kuiper en Arie Koops dan wekker wurde en noait wer de lûdstroppende riders de ploech bepale litte.