Eelkesweblok

Ikke

Eelke Lok waard berne op 24 juli 1950. Heit Sjoerd Lok, mem Aaltsje Venema. In grutte broer Willem. Alle trije yntusken ferstoarn.

Beukerskoalle, legere skoalle, HBS-B.

Op 16 jierrige leeftiid kaam ik doe as learling sjoernalist by de Drachtster Courant, haadredakteur Freark Dam. Tagelyk folge ik oan de Vrije Universiteit yn Amsterdam de kursus sjoernalistiek, de foarrinner fan de skoalle fan de sjoernalistiek, dy’t der yn ’67 noch net wie.

Trije jier letter waard ik troch Hylke Speerstra frege om by Schuttevaer te kommen, it wykblêd foar de skipperij, dat yn Assen en Zwolle makke waard. Hylke wie dêr doe haadredakteur. Tefoaren wie’k al korrespondint foar Fryslân.

Wer trije jier letter waard ik parsesjef by it Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond yn Utrecht.  Yn- en externe foarljochting.

Yn 1975 ferhûze ik wer nei Fryslân, de RONO frege immen. Ik woe alles besykje, dus dêr hinne. Wylst de namme feroare yn úteinlik Omrop Fryslân bin ik dêr oant myn pensioen ta bleaun. Ik ha der eksakt 40 jier wurke. Lykas yn dy oare baantsjes mei in soad wille.

Advertenties